Doelstelling

Metamorfose!

 

Metamorfose heeft als doel christelijke counseling te promoten, die innerlijke vernieuwing verwacht door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God.
Metamorfose ondersteunt ouders, opvoeders, pastoraal werkers en hulpverleners in de taak
van geloofsopvoeding, discipelschap en begeleiding van mensen met geestelijke, psychische en relationele noden.
Metamorfose biedt een schat aan informatie over pastorale onderwerpen, huwelijk, gemeente, rouwverwerking, geestelijk leven, opvoeding, etc. Een abonnement omvat toegang tot alle verschenen nummers sinds 1989!

Een naam kies je niet toevallig. Namen hebben betekenis. De doelstelling van het Centrum voor Pastorale Counseling is mensen herstellen tot bruikbaarheid voor Gods Koninkrijk.

Daar is een metamorfose voor nodig, een innerlijke vernieuwing, een radicale ommekeer, een gestadig groeiproces, een ‘geheel anders’. De sleutel van de verandering ligt in het kennen van Christus’ (Ef. 4:20). Eigen kracht is onvermogend. Alleen Gods Geest is in staat een onbruikbaar mens te veranderen in een nuttig instrument in Gods hand. Alles is door genade, door geloof, door Zijn Geest. Alles draagt uitsluitend vrucht door het kennen van Hem, niet alleen met waarheidskennis, maar intiem, relationeel, met persoonlijke omgang.

Daar heb je dus de gezindheid van Christus voor nodig. Die ontstaat alleen door persoonlijke omgang met Hem. Romeinen 12:2 spreekt tot het hart: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Hier is hervormd in het Grieks metamorfose (metamorphoomai; wordt veranderd). Vernieuwd denken is meer dan logica. Het is totale innerlijke vernieuwing, mentaliteit, ingesteldheid. Het is een continu groeiproces. Het is inzicht dat verlicht is door de Heilige Geest, een veranderende levenshouding in de tegenwoordigheid van God. Dan wordt de wezenlijke natuur van het hart van een mens vernieuwd. Dan wijdt een mens zich toe aan wat van God is. Metamorfose!

Daar gaat pastorale counseling toch over! Verandering. Hervorming. Vernieuwing. Nieuwe levensstijl. Groei. Herstel. Heiliging. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, groeien naar Hem (Ef. 4:15). “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is (2 Kor. 3:17-18). Dat is het hoofddoel van pastorale counseling!

Ik wens je een ware metamorfose!

Jef De Vriese