Wat verwachten we van het leven?

A A A

Veel mensen ervaren teveel prikkels, zijn overbelast en hebben niet voldoende energie om de taken te vervullen die ze zouden moeten vervullen. Wanneer we verder in gesprek raken merken velen van hen dat ze erg veel bezig zijn met gedachten over zichzelf. Gedachten waarbij zij zichzelf beoordelen, of waarin ze zich afvragen wat anderen van hen vinden?

Soms geef ik hen criteria mee waar ze zich aan zouden kunnen meten. Deze criteria zijn verschillende redenen waardoor zij zich aanvaardbaar voor zichzelf kunnen maken. Dit kan gaan om uiterlijk, status, sociale vaardigheden, opleiding, intelligentie, geestelijkheid, vakbekwaamheid, etc. Ze gaan bij zichzelf na op welke momenten deze gedachten bij hen opkomen. Veel mensen moeten bekennen dat ze met al deze criteria erg veel bezig zijn.

Hoe vaak komt het niet voor dat wanneer je thuiskomt na een werkdag, feestje of vergadering je daarna nog druk bezig bent met alles wat gezegd is of met alles te overwegen wat je zelf gezegd hebt? Vragen als: Hoe kwam ik over? Hoe reageerden mensen op mijn voorstellen? Kwamen mensen naar mij toe of was ik steeds degene die contact moest maken en vonden ze dat misschien opdringerig?
Wanneer blijkt dat veel van je gedachten over dit soort vragen gaan, zul je ook merken dat dit veel energie kost en je erg veel prikkels ervaart. Dit komt omdat je alle prikkels moet laten binnenkomen, want iedere blik, opmerking of vraag zou betrekking kunnen hebben op jou! Bij alles wat er om je heen gebeurt kun je je afvragen of je daar iets mee moet en wat anderen van je verwachten. Deze gedachten vragen erg veel aandacht en worden het doel van je leven. Je moet voldoen aan je eigen eisen en zo niet, dan ervaar je stress of hopeloosheid, omdat je nooit volledig zult voldoen aan je eigen verwachtingen en al helemaal niet aan die van anderen.

Wat moeten we van het leven verwachten?
Het leven gaat niet om wat we van onszelf vinden of wat anderen van ons vinden, maar het gaat om Gods oordeel over ons leven (1 Korinthe 4:3-4). Ook zouden we geen doel voor onszelf moeten stellen, maar we moeten Gods doel voor ons leven kennen en dat is Zijn eer en het aanbidden van Hem (Jesaja 43:7; 2 Korinthe 5:9; 1 Korinthe 10:31; Efeze 1:6,12,14). We zouden moeten inzien op basis waarvan God ons beoordeelt. Dat zijn hele andere eisen dan die de wereld stelt. God heeft een heel ander doel met ons leven en kijkt geheel anders naar ons dan dat andere mensen naar ons kijken. In Gods Woord kunnen we lezen wie we mogen zijn en kunnen we de manier waarop Hij ons aanvaardbaar maakt, leren kennen. We kunnen ontdekken dat we door het geloof een nieuwe schepping zijn (2 Korinthe 5:17).
Verder mogen we ontdekken dat God ons niet heeft uitgekozen door iets in onszelf of dat iets in onszelf ons aanvaardbaar zou kunnen maken. God heeft ons aanvaard op basis van ons geloof in Christus. Hij heeft dat niet gedaan omdat we zoveel waard waren, maar omdat Hij ons waarde wilde geven. Niet om iets in ons, maar omdat God liefde is en omdat God goed is. We krijgen hierdoor een nieuwe identiteit en die identiteit ontvangen we in Christus.

We mogen gaan ontdekken wat of wie we allemaal zijn in Hem: aangenomen kinderen, erfgenamen, geborgen, hemelburgers, heiligen, geliefden. Het is belangrijk dat we vernieuwd worden in ons denken en steeds meer gaan begrijpen van wat het betekent om in Christus te zijn en niet meer voor onszelf te leven, maar voor Hém. Het is belangrijk dat we steeds meer gaan leven naar onze nieuwe identiteit, dat we verlichte ogen van ons verstand krijgen, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (Efeze 1:18).
We mogen steeds meer gaan begrijpen van de werking van Zijn Geest in ons, Die Christus verheerlijkt. En wanneer we Christus gaan bewonderen is dat de oorzaak van het veranderingsproces naar Zijn evenbeeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3:18). Dat mag het nieuwe doel in ons leven worden. Wanneer we onze vervulling steeds meer zullen vinden in Christus, raken we niet uitgestudeerd op Wie Hij is. En hoe meer we weten, des te meer we willen weten. Dat zal ons tot in de ouderdom een doel in ons leven geven wat ons fris en groen houdt (Psalm 92:15).

Wat mogen we van God verwachten?
Ik hoop dat je mijn enthousiasme proeft en dit met mij meemaakt. Hoe anders is Gods doel en hoeveel meer vervulling geeft het ons wanneer we onze energie steken in Zijn doel voor ons.
Gods verlangen voor ons is dat we Hem beter leren kennen. Daarvoor heeft Hij Zich geopenbaard in Zijn Woord en mede daarvoor heeft Christus onder ons gewoond.
God heeft het verlangen dat we voor Zijn eer leven. God heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort, door de Heilige Geest Die ons gegeven is (Romeinen 5:5). Dit betekent dat we door de Heilige Geest God lief kunnen hebben en Gods liefde voor ons kunnen ervaren. Dit mag het motief zijn van al ons handelen. Hierin te groeien helpt om tot ons doel te komen en alles voor Zijn eer te doen.
Gods verlangen is ook dat we steeds meer gaan lijken op de Heere Jezus. ‘Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Romeinen 8:29). God doet alles wat we meemaken, meewerken om dit doel te bereiken.

Wat mogen we van onszelf verwachten?
Ons gebed mag zijn “maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig loven” (Psalm 86:11-12). Wanneer wij ons hart op God richten, zal God ons hart veranderen. Gods doelen zullen steeds meer onze doelen worden, waardoor we minder beïnvloed zullen worden door de wijsheid die in de wereld is. We mogen bidden dat ons hart onverdeeld gericht zal zijn op het liefhebben van God en op Zijn eer.

Als God er alles aan doet om ons aan het beeld van Christus gelijkvormig te maken, dan mogen we onszelf de vraag stellen of wij met hetzelfde doel leven. Is ons hart hierop gericht en verlangen we hierin te groeien of zoeken we ons geluk ergens anders? Vinden we ons geluk in de eer en bevestiging van mensen? Kunnen we het lied “Maak mij een beeld van U” dan nog uit volle borst meezingen? Jazeker, want God leidt ons op Zijn eeuwige weg en iedere andere weg is een heilloze weg!
We moeten ons ertoe zetten Gods Woord te overdenken. Wanneer we onze gedachten niet actief richten op Gods Woord, zullen we als vanzelf onder de invloedsfeer van de wereld komen. Wanneer we niet de waarheid van Gods Woord bedenken zullen we groeien in liefde voor de wereld en zal ons hart daar meer naar uitgaan dan naar de eer van God. En zullen we eerder mensenbehagers worden (en daar alle energie in steken) dan dat we God willen behagen.

Wat mogen we van de toekomst verwachten?
Wanneer we hier niet gemotiveerd voor zijn, zullen we onze eeuwige toekomst niet met vreugde tegemoet zien. Want dit is wat we in de eeuwigheid mogen doen. We gaan God loven en prijzen met alles wat we doen en eeuwig genieten van Zijn aanwezigheid. Wanneer we daar nu niet van genieten, mogen we ons afvragen of we dit leven op de juiste manier bezien. Dit leven is een voorbereiding op wat komen gaat. In de eeuwigheid zijn we verlost van ons vlees, de wereld en de satan. Dat maakt dat we dan met ons hele hart gericht zullen zijn op Gods eer en dat Hij onze volkomen vervulling zal zijn. Daar mogen we ook juist in dit leven al mee bezig zijn, en we mogen weten dat dit leven slechts een korte doorreis is naar onze bestemming en het doel waarvoor we geschapen zijn. Laten we ons ervoor inzetten om ons niet te laten afleiden van dit doel. Laten we doelgericht onze blik afwenden van alle gedachten over onszelf en anderen en richten op het genieten van de hemelse zegeningen. Dat geeft ons hoop, kracht, vrede, vreugde en een doel om voor te leven.

Martin Penning

Leestips

  • Bevrijd van jezelf; Tim Keller
  • Zelfaanvaarding; Jef De Vriese
  • Als mensen groot zijn en God klein; Ed Welch
  • Inzet en genade; Jerry Bridges

Dit artikel is eerder verschenen in Het Zoeklicht