Wat is waarheid?

A A A

Wat is waarheid?
Dit is de vraag die Pilatus stelde toen de Waarheid voor hem stond: “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor” (Joh. 18:37).

Mijn waarheid?
In hoeverre willen wij weten wat de waarheid is? In de wereld waarin wij leven wordt waarheid gezien als iets wat subjectief is. Jouw waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn. Waarheid moet goed voelen, goed klinken en acceptabel zijn voor jou.
Dit gedachtengoed is niet alleen doorgedrongen in de wereld waarin wij leven, maar dringt ook de kerk binnen. Waarheid hoeft niet meer het hoogste woord te voeren maar liefde. Omwille van de verschillende dogma’s worden afwijkingen van de Schrift bedekt met ‘de mantel van liefde’.

Volharden in de leer
Als we kijken naar het leven in de eerste gemeente, lezen we in Handelingen 2:42: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.” Volharden betekent: standvastig blijven (in iets); volharden in of bij hetgeen men aangevangen heeft; bij een weigering volharden, niet ervan afwijken; u moet volharden, volhouden.
Wat de eerste kerk deed, volharden, is iets waartoe wij vandaag nog steeds als kerk worden opgeroepen: volharden, volhouden en vasthouden aan de leer. Juist nu, in een wereld die niet meer geloofd in de absolute waarheid. We moeten volharden om vast te houden aan de leer van de apostelen. De leer bevat alles van het Oude Testament, maar ook wat Jezus hun had overgedragen. Dit alles is van belang voor een levende gemeente die groeit naar het beeld van Christus.
In 1 Timotheüs 1:3-11 lezen we dat Paulus Timotheüs opdroeg om nog in Efeze te blijven. Hij gaf Timotheüs de opdracht om de kerk te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met allerlei onderwerpen die de gemeente niet opbouwt in geloof.
Timotheüs moest de andere bevelen. In het oude Grieks is ‘bevelen’ een militair woord. Het betekent: strikte orders krijgen van een bevelhebber (Wiersbe). Timotheüs moest dus een bevel geven, zoals een militaire officier. Ik kan mij zo voorstellen dat dit geen eenvoudige taak was. Ongetwijfeld zal Timotheüs op weerstand hebben gestuit. Maar er stond iets op spel. Het afwijken van de leer heeft als gevolg dat mensen niet meer opgroeien in de rechte kennis en dus ook niet meer weten wat Gods waarheid is.

Waarheid in liefde
Hoe gaan wij nu om met discussies, onderwerpen, leer die afwijkt van de waarheid? Paulus geeft daar ook een antwoord op. Paulus zegt dat het doel van alle vermaning liefde is uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
Alleen waarheid zonder liefde, wordt wettisch, waarin je kil en hard communiceert. Met alleen maar liefde kan je een zachte heelmeester zijn en stinkende wonden maken. Verder kun je je afvragen hoe liefdevol het is als je iemand niet wijst op de waarheid van Gods Woord.

Hoe is dit van nut in de pastorale praktijk?
Liefde is de beweegreden waarom wij mensen vermanen, ook al is dit een bevel! Bevelen ‘moeten’ gegeven worden in liefde:

  1. Wanneer wij mensen vermanen moet het voortkomen uit een rein hart. Dit betekent dat ons hart bewogen wordt vanuit de liefde van Christus. Een hart dat bewogen is om een ander te zien groeien naar het beeld van Christus.
  2. Wanneer wij mensen vermanen dan doen wij het niet uit irritatie, vanuit trots of om iemand op zijn/haar plaats te zetten. De Bijbel leert ons: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt” (Gal. 6:1). Zachtmoedigheid is dus fundamenteel.
  3. Wanneer wij iemand vermanen komt het uit een ongeveinsd geloof. Geloof is een gave die we van God hebben ontvangen. Het is een geloof dat eerlijk is, innig gemeend. Een geloof dat niet alleen uit woorden bestaat, maar dat je door de Heilige Geest ook in staat stelt vrucht te dragen.

Wat is de waarheid?
De waarheid staat in de Schrift. De Waarheid is een Persoon. Wij hebben de opdracht als kinderen van God alles te toetsen aan de Schrift. En alles wat afwijkt van hetgeen de apostelen leerden en dwalingen brengt, om te bevelen dit te stoppen. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de Waarheid en het leven.” Liefde en waarheid gaan samen. Het één kan niet zonder het ander.