Staat Jezus nog in de spotlights?

A A A

Het is nog niet zo lang geleden dat we stil stonden bij het indrukwekkende heilsfeit van Hemelvaart. De Heere Jezus die vanaf de Olijfberg, voor de ogen van Zijn discipelen, terugkeerde naar Zijn Vader. Betekent de hemelvaart van Jezus nu dat er iets of iemand anders in de spotlight komt te staan? Niets is minder waar!

De discipelen waren voorbereid op het naderende vertrek van de Heere Jezus (Joh. 13:36 en Joh. 14:5). Ze waren op de hoogte van wat er stond te gebeuren. Ondanks dat vervulde droefheid hun hart (Joh. 16:6). Dit is niet vreemd, integendeel. Volkomen begrijpelijk. Ze hadden zo lange tijd met Jezus opgetrokken. Lief en leed met elkaar gedeeld. Ze waren aan elkaar verknocht en dan het bericht van Zijn naderende afscheid. Het werd werkelijkheid. En afscheid nemen, dat doet pijn. Maar Jezus’ afscheid was er een met een geweldig perspectief.

Jezus sprak namelijk Zijn discipelen toe met hoopvolle woorden; ‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden’ (Joh. 16:7). Jezus is niet alleen de Waarheid; Hij spreekt ook de Waarheid. En het is de Waarheid die ons vrijmaakt. Wat is het belangrijk om de Heere tot je hart te laten spreken. Dat je Hem – soms te midden van vragen, droefheid en zorgen – daarvoor elke dag de ruimte geeft. Jezus leert het zelf in Johannes 6:63 ‘De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven’. En het is de apostel Paulus die op zijn beurt schrijft aan de gelovigen in Kolossenzen 3:16 ‘Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen’. Met het ‘woord van Christus’ wordt hier het Evangelie bedoeld, waarin de persoon van Christus centraal staat (Kol.1:5 en 4:3).

Het vertrek van de Heere Jezus naar Zijn Vader was ‘nuttig’ voor de achterblijvers toen, maar ook voor ons vandaag. Het woord ‘nuttig’ kan je vanuit het Grieks ook vertalen met ‘het is beter voor u’, ‘het is goed voor u’, of nog sterker vertaald ‘het is in jullie voordeel’. Het vertrek van Jezus naar het hemels heiligdom leverde de achterblijvers dus voordeel op. Nu is het interessant om te zien dat het woord ‘nuttig’ in Johannes 16:7 ook wordt gebruikt in Johannes 11:50. Het sanhedrin komt tot het besluit om Jezus te doden. En Kajafas spreekt dan – onbewust – profetische woorden als hij zegt; ‘Het is nuttig dat één mens voor het volk sterft en niet het hele volk verloren gaat’. Kajafas was zich op dat moment niet bewust van de geestelijke betekenis en de reikwijdte van zijn woorden. Maar wat een voordeel heeft de kruisdood en opstanding van Jezus de mensheid niet gebracht. We bezingen het met een oud lied; ‘Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart’. En zo nuttig als Jezus’ sterven was, zo nuttig is ook Zijn hemelvaart.

Toch vinden veel christenen het moeilijk om de zegen van Jezus’ hemelvaart door geloof in hun hart te sluiten en om vervolgens uit dit heerlijke heilsfeit te leven. Het nut van Jezus’ hemelvaart heeft alles te maken met de uitstorting van de Heilige Geest die daarop zou volgen. Zodra Jezus verheerlijkt was, zou de Heilige Geest worden uitgestort (Joh.7:39). Met andere woorden; het vertrek van de Heere Jezus luidde de uitstorting van de Heilige Geest in. Het is treffend dat Jezus in Johannes 14:16 spreekt over het feit dat de Vader na Zijn vertrek een andere Trooster zal geven. Dat impliceert dat er minimaal twee Troosters zijn. We lezen in 2 Korinthe 1:5 ‘Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig‘. In dit vers typeert de apostel Paulus Christus als een Trooster. Je zou kunnen stellen dat de Heere Jezus de eerste Trooster was. Vandaar dat de Vader nadat Christus was opgevaren naar de hemel de andere, de tweede Trooster naar de aarde stuurde, namelijk de Heilige Geest.

Over de Heilige Geest is door de geschiedenis heen veel geschreven en gezegd. Allereerst over de Geest als persoon, maar vervolgens ook over de kracht van de Heilige Geest. En niet te vergeten over de vrucht en de gaven van de Heilige Geest. Maar waar het in dit artikel eerst en vooral om gaat is wat Jezus zegt in Johannes 16:14 ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.‘ Dit Bijbelvers geeft ons inzicht in het belangrijkste werk van de Heilige Geest en dat is de verheerlijking van de Heere Jezus in ons leven. Je kunt de Heilige Geest vergelijken met een krachtige schijnwerper die vaak wordt geplaatst onderaan een hoge kerktoren. Als het donker is valt het volle licht op de kerktoren en is deze al vanaf grote afstand te zien. De schijnwerper zelf is daarentegen nagenoeg onzichtbaar. Deze staat ergens onderaan de toren verscholen tussen de struiken. Een onopvallende plek. We kunnen dit eenvoudige voorbeeld geestelijk overzetten. De Heilige Geest laat als een krachtige schijnwerper het volle licht vallen op de Zoon. En dit specifieke werk van de Heilige Geest komt helemaal overeen met het getuigenis van de Vader in Mattheus 17:5 ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem‘. Het is dus niet zo dat ná de hemelvaart van de Heere Jezus en ná de uitstorting van de Heilige Geest de spotlights op iets op iemand anders werden gericht, integendeel. Of Jezus nu fysiek op aarde aanwezig was of dat Hij verblijft in de hemelse heerlijkheid, het draait altijd om Hem. Dat is een belangrijke les, juist vandaag!

U heeft vast weleens gehoord van de beroemde Italiaanse kunstschilder en beeldhouwer Michelangelo (1475 – 1564). Ik las dat hij van een alledaags blok marmer een beeld kon maken dat er levensecht uitzag. Ongekend vakmanschap. Op een dag kwam iemand in zijn atelier, en zag hoe de beroemde beeldhouwer een enorm blok marmer net zolang bewerkte tot er een schitterend paard zichtbaar werd. ‘Hoe doet u dat toch?’ vroeg de bezoeker verwonderd. Michelangelo lachte even. Waarop de kunstenaar antwoordde: ‘Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is.’ Hoe eenvoudig kan het zijn. Maar precies zo werkt God ook. Hij schiep de mens naar Zijn Beeld en gelijkenis (Gen. 1: 27). En wij zijn voorbestemd tot gelijkvormigheid aan Zijn geliefde Zoon Jezus (Rom. 8: 29). De Heilige Geest is rusteloos actief om Christus te verheerlijken en zichtbaar te maken in ons leven. Nu begrijpt u de vraag die als titel boven dit artikel is geplaatst; Staat Jezus nog in de spotlights? Staat Hij nog in het middelpunt?. Deze vraag kan je toepassen op ons persoonlijk leven, maar ook op onze huwelijken, gezinnen en onze kerkelijke gemeenten.

Onlangs las ik een waardevol artikel in een magazine waarin werd geschreven over het belangrijkste werk van de Heilige Geest; de verheerlijking van Jezus in ons leven. Het sprak mij bijzonder aan. De vraag die werd gesteld luidde; ‘Geven we de Heilige Geest werkelijk alle vrijheid en ruimte om – wat het ook kost – Jezus te verheerlijken in ons leven?‘. Dat is een heel wezenlijke vraag. Vervolgens werd in het artikel een aantal criteria genoemd om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Graag geef ik deze criteria aan u door:

  1. Wordt er recht gedaan aan Gods Woord? Paulus zegt zelfs in Galaten 1:8 dat een ieder, zelfs een engel, die een ander Evangelie brengt dan Jezus Christus en Dien gekruisigd, vervloekt is.
  2. Staat het volbrachte werk op Golgotha centraal of voeren andere zaken zoals genezing, voorspoed, succes, persoonlijke ontplooiing e.d. de boventoon?
  3. Is ons leven een toonbeeld van gerechtigheid, van naastenliefde, integriteit en waarheid, of varen we een zigzagkoers waarbij de liefde voor God en die voor de wereld om de voorrang strijden?
  4. Hebben we werkelijk ontzag voor een heilig God? Niet voor niets spreken we over de Heilige Geest. Heiligheid is dus een onlosmakelijk deel van de Derde Persoon van de Godheid!
  5. Is er echt sprake van nederigheid in ons leven of is trots nog sterk aanwezig?
  6. Geven we alle ruimte aan de Heilige Geest of willen we in bepaalde gebieden (comfort, stokpaardjes, ambities, geld, vrijetijdsbesteding) zelf ‘heer’ zijn?
  7. Staan de gaven (charismata – wonderen, tekenen, krachten) voorop, of gaat het om het ontwikkelen van een christelijk karakter? Met andere woorden: zijn we gericht op oppervlakkige, snelle zegeningen (magnetronprincipe), of verwelkomen we ook lijden en gebrokenheid?

Deze criteria stemmen tot nadenken. Durven we de genoemde criteria toe te passen op ons persoonlijk leven, onze huwelijken en gezinnen, maar ook op de kerkelijke gemeenten waartoe we behoren? Om wie of wat draait het in ons (kerkelijk) leven? Staat Jezus nog in de spotlights of is de mens met z’n gaven en talenten centraal komen te staan? Naar mijn diepe overtuiging is dit een belangrijke toetssteen om te peilen ‘hoe’ het er geestelijk met ons voorstaat. De woorden van de apostel Paulus in Galaten 4:19 raken mij altijd weer; ‘Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.’ Deze woorden spreken enerzijds van een intieme relatie (mijn lieve kinderen) en anderzijds van een intens verlangen dat Christus meer en meer zichtbaar zal worden in de gelovigen. Wat God aan de binnenkant van ons leven door Zijn Woord en Geest bewerkt, wordt aan de buitenkant vroeg of laat zichtbaar. En wie denkt in dit verband dan niet aan de vrucht van de Heilige Geest zoals beschreven in Galaten 5:22 ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.‘

Ik las het volgende citaat over ‘geestelijk’ vrucht dragen. ‘Vrucht is het resultaat van leven en niet van activiteit. Een boom brengt vrucht voort, niet omdat hij met zijn takken zwaait, maar omdat hij voedsel en drinken blijft halen uit de grond. Zo is het ook met ons. Als wijnrank (Joh. 15:5) moeten wij ons blijven voeden uit de wijnstok (uit Christus) en dan komt de geestelijke vrucht vanzelf (Joh. 15:5 en 2 Petr. 1:8). Bij het voortbrengen van de vrucht zijn zowel de landman (God) als de ranken (wij) actief. God, de landman, snoeit opdat de opbrengst toeneemt (Joh. 15:1-2). Het is aan ons om “in Christus” blijven (Joh. 15:5).’

Is de vrucht van de Heilige Geest zoals beschreven in Galaten 5:22 uiteindelijk niet een prachtige en diepe omschrijving van het karakter van de Heere Jezus? Vrucht is er niet op één dag. Vruchten worden zichtbaar. Langzaam maar wel zeker. Zo is het ook in ons geestelijk leven. Laat Christus het middelpunt zijn van ons denken, doen en laten. Laat Christus het middelpunt zijn van onze huwelijken, gezinnen en onze kerkelijke gemeenten en de geestelijke vrucht zal zich als vanzelf openbaren. Hiervoor was het niet alleen noodzakelijk, maar ook nuttig dat Jezus terugkeerde naar Zijn Vader zodat de Heilige Geest uitgestort zou kunnen worden. En het is Jezus zelf die Zijn discipelen onderwees in Johannes 16:14 ‘Die (Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.‘ De bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892) heeft naar aanleiding van dit Bijbelvers gezegd; ‘Als je hart verrijkt wordt door het onderwijs van de Heilige Geest, zal de Zaligmaker onuitsprekelijk verheerlijkt worden. Kom, Heilige Geest, hemels licht, laat me de Heere Jezus zien.’