Richt te midden van de moeilijkheden van het leven je oog op Jezus

A A A

Bang? Gestrest? In de war? Geplaagd door twijfels, cynisme of een gevoel van zinloosheid? Moe? Verveeld? Vreugdeloos? Ontmoedigd?

Wanneer Jezus Zijn missie verduidelijkt zegt Hij: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 10:10). Ervaar jij dat ook zo? Wanneer ik naar de christenen om me heen kijk en nadenk over mijn eigen ervaringen in de afgelopen jaren, is het duidelijk dat de “overvloed” die we als gelovigen dagelijks zouden moeten ervaren geen automatisme is.

We hebben een heel stevig fundament en een mooie toekomst. Jezus legt uit: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Johannes 5:24). Wij zijn vergeven! We zijn veilig! Later voegt Jezus toe: “Ik kom terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14: 3). Op een dag zullen we samen met Hem in het huis van de Vader zijn! Voor altijd! Waarom worden we dan soms overweldigd door negatieve gedachten en gevoelens, terwijl we dit geweldige nieuws hebben? Laten we eens kijken naar de volgende drie Bijbelse metaforen.

Water drinken – zoeken naar betekenis
Als mens willen we graag van betekenis zijn. De apostel Johannes vertelt ons het verhaal van een Samaritaanse vrouw die bij een bron Jezus ontmoette. Ze had water nodig. Daarom kwam ze regelmatig bij die bron. Tijdens het gesprek vertelde Jezus haar dat Hij haar “levend water” kon geven, en “wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven”. De vrouw concludeerde dat ze zelfvoorzienend zou zijn en nooit meer terug zou hoeven keren naar de bron wanneer ze wat van dit water zou krijgen (Johannes 4:10-15). Maar dat zag ze verkeerd. Jezus Zelf was de Bron die ze zo hard nodig had. Om haar leven betekenis te geven en om haar dorstige ziel te drinken te geven, moest ze Jezus niet alleen ontmoeten, maar Hem ook volgen. Het is één ding om de bron te vinden, maar je moet ook dagelijks van zijn levende water drinken. Beide zaken zijn nodig.

Dragen van lasten – Vrede ervaren
De Heer Jezus maakt een vergelijkbaar punt wanneer Hij de menigte onderwijst. Hij zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Wanneer we ons leven aan Jezus geven, zijn onze zonden vergeven. Onze last van zonde en schuld wordt van ons afgenomen. Hij geeft onze ziel rust. Maar na onze bekering blijven sommige lasten aanwezig en worden er na verloop van tijd zelfs nieuwe toegevoegd. Sommige lasten zijn onnodig of zondig en van deze lasten moeten we afstand doen (Hebreeën 12:1). Andere lasten horen nou eenmaal bij het leven, zoals het hebben van een familie, zorg dragen voor elkaar, je werk doen en het dienen van de Heer op wat voor manier dan ook (2 Korinthe 11:27-28). Zij die deze “rust” ontvangen hebben, kunnen nog steeds gestrest, verward, moe en gedemotiveerd raken en soms krijgen ze zelfs een burn-out. Soms dragen we goede lasten met ons mee die bedoeld waren voor iemand anders. Soms houden we langer vast aan de ons door God gegeven lasten dan Zijn bedoeling was. Vaak is de wortel van het probleem dat we onze lasten alleen willen dragen. Dat is waarom Jezus verder gaat met zijn uitleg: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 11:28-29). Wanneer we tot bekering komen ontvangen we rust, maar we mogen ook iedere dag opnieuw rust vinden door bewust onze lasten met Hem te dragen. Beide dingen zijn noodzakelijk.

De wedloop lopen – gemotiveerd blijven
We kunnen ons leven als christen ook zien als het lopen van een marathon. De focus ligt niet op het sneller lopen dan anderen, maar op het uitlopen van de wedstrijd. Onnodig gewicht is een energievreter en zal ervoor zorgen dat we langzamer gaan lopen. “Laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt”. Soms moeten we ervoor kiezen om dingen te vermijden of met dingen te stoppen. Niet omdat ze zondig zijn, maar omdat ze een last voor ons zijn geworden. Ze nemen teveel van onze tijd en energie in beslag. We worden aangemoedigd om “met volharding de wedloop (te) lopen die voor ons ligt”. De Heer zelf heeft deze wedloop voor ons uitgestippeld, waarbij Hij ook goede werken voor ons heeft voorbereid (Efeze 2:10). Wanneer we buiten “de wedloop lopen die voor ons ligt” kan dat veel makkelijker, korter en leuker aanvoelen, maar het is verspilde tijd. Het kan zelfs verkeerd of beschadigend zijn. We zullen er uiteindelijk spijt van krijgen. En hoe moeten we deze levens-marathon lopen? Kijk niet naar de bochten en heuvels die voor je liggen. Ook niet naar het weer, de toeschouwers of je mede-renners. We moeten “het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebreeën 12:1-2).

Iedere christen heeft oprechte zorgen en die moeten niet genegeerd worden. Onze natuurlijke reactie is om ons oog te richten op die zorgen, in plaats van op Jezus. Afhankelijk van ons temperament, onze opvoeding, geloofsachtergrond, levenservaring, angsten en verlangens kan ons hart afgeleid of in beslag genomen worden door een van de vele alternatieven. En in het slechtste geval raakt het daar zelfs verslaafd aan.

Als je goed wilt lopen, met uithoudingsvermogen, zonder vermoeid te raken of de moed te verliezen, moet je…

 1. Je oog richten op Jezus… en niet op jezelf. Niet op hoe vaak je in de Bijbel leest, hoeveel tijd je in gebed doorbrengt, niet op je morele en gedisciplineerde manier van leven en op hoe sterk je overtuigingen en toewijding zijn. Ook niet op je eigen zwakte, zonde en falen.
 2. Je oog richten op Jezus… en niet op je bruikbaarheid binnen Gods koninkrijk, je overwinningen en successen uit het verleden, je gaven, je dienstbaarheid of de bediening waar je verantwoordelijk voor bent. Zelfs niet op je ‘geestelijke’ visie, doelen en strategieën voor de toekomst. Ook niet op je fouten uit het heden of verleden.
 3. Je oog richten op Jezus… en niet op je gevoelens, of het nou vrolijke of depressieve gevoelens zijn. Je kunt er zeker van zijn dat je een kind van God bent. Misschien twijfel je soms aan je redding. Zekerheid komt door te vertrouwen op Zijn Woord (1 Johannes 5:12). Soms voelt de Heer ver weg, soms voelt het alsof Hij slaapt of dat Hij Zich niets aantrekt van wat er gebeurt. “Bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” riepen zijn bange discipelen (Markus 4:38). Richt je oog niet op dat wat je voelt. Gevoelens veranderen, Jezus niet.
 4. Je oog richten op Jezus… en niet op je ziekte, pijn, toenemende beperkingen vanwege je leeftijd of verslechterende gezondheid. Zich bewust van de groeiende beperkingen van zijn eigen lichaam schreef Paulus: “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd… Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet” (2 Korinthe 4:16-18).
 5. Je oog richten op Jezus… en niet op leerstellingen, onderwijs, geloofsverklaringen of tradities binnen jouw kerk – hoe oud of Bijbels ze ook mogen zijn. Theologie is belangrijk. Maar zonder Jezus kan het ook doden (2 Korinthe 3:6). De Heilige Schrift leidt ons naar Jezus (Johannes 5:39).
 6. Je oog richten op Jezus… en niet op wat andere gelovigen aan het doen zijn, hoe effectief en gezegend hun werk ook mag zijn. Ook niet door wat sommigen zeggen over jou en jouw werk, hoe positief of kritisch hun commentaar ook is.
 7. Je oog richten op Jezus… en niet op de morele decadentie die je in de maatschappij om je heen ziet. Net als Lot zullen de “losbandige levenswandel” en de normloosheid die door een groeiende groep in de maatschappij geaccepteerd wordt je alleen maar angstig maken (2 Petrus 2:7).
 8. Je oog richten op Jezus… en niet op het systeem van deze wereld, zijn waarden, moraliteit, prioriteiten en symbolen van succes. Focus je ook niet op de manier waarop hij de media, politiek, religie en waarheid manipuleert. Jezus waarschuwde Zijn discipelen: “Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze mij eerst heeft gehaat. Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren” (Johannes 15:18-19, GNB). Door je oog te richten op Jezus word je licht en zout in deze wereld.
 9. Je oog richten op Jezus… en niet op satan en het demonische, of op de verschillende manieren waarop zij zichzelf manifesteren, de jeugd verleiden, huwelijken vernietigen, conflicten aanmoedigen (zelfs binnen de kerk) en angst, depressie en hopeloosheid zaaien. We weten dat het hun opdracht is “om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan” (Johannes 10:10). Maar we moeten ons oog niet richten op de vijand.
 10. Je oog richten op Jezus… en niet op de moeilijkheden, obstakels en problemen waar je mee te maken krijgt. De apostel Petrus begon te zinken toen hij zijn ogen afkeerde van Jezus en zijn blik richtte op de wind en de golven (Mattheüs 14:29-30).

De Heer zegt tegen ieder van ons dat we “meer dan overwinnaars zijn door Hem Die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37). En toch weet Hij ook dat het leven in een gebroken wereld moeilijk kan zijn. Hij herinnerde Zijn discipelen eraan: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). Wanneer we ons oog op Jezus richten, richten we onze blik op de Overwinnaar!

Waarom moeten we ons oog richten op Jezus?
Omdat Hij het centrum is van alles. Wanneer we ons oog richten op Hem, helpt ons dat om al het andere in perspectief te zien: “Want door Hem [Jezus Christus] zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kolossenzen 1:16-17). Hij is het duidelijk waard! Ten tweede moeten we ons oog richten op Jezus omdat Zijn voorbeeld ons zal inspireren: “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen” (Hebreeën 12:2-3). Daarnaast zien we hier nog een derde goede reden: het zal ervoor zorgen dat we niet langer verzwakken en de moed verliezen!

Wanneer je op regelmatige basis je oog op Jezus richt, zal je een aantal veranderingen gaan opvallen in de manier waarop je leeft…

 1. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je gemotiveerd zijn om te geven, om dingen op te offeren voor het welzijn van anderen en de voortgang van de bedoeling die de Vader met deze aarde heeft. Het zal je gaan opvallen dat je de mensen ziet en liefhebt op de manier waarop Hij dat doet. Je waardering voor de kerk, Zijn Lichaam, Zijn Bruid, zal groeien.
 2. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je geïnspireerd zijn om de moeilijkheden en tegenslagen die je hemelse Vader toestaat in jouw leven, familie of bediening te verduren.
 3. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je groeien in je liefde voor Hem. Maria’s liefde voor haar Meester groeide wanneer ze tijd doorbracht met Hem. Gedreven door liefde “nam ze een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af” (Johannes 12:3). Wanneer jouw liefde en waardering groeien, zul je een betere aanbidder worden.
 4. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je je identiteit, eigenwaarde en plaats in Gods grote puzzel beter gaan begrijpen. Je zult de keuzes die je liefhebbende Vader voor jou heeft gemaakt leren accepteren en omarmen en Zijn beeld weerspiegelen als man of vrouw. Koning Nebukadnezar heeft een tijd de verkeerde identiteit aangenomen; dat van een dier. “Na verloop van de gestelde tijd sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, en mijn verstand keerde in mij terug” (Daniël 4:34 NBG). Wij zijn wie we zijn in Zijn ogen.
 5. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je willen groeien in praktische heiligheid, om meer en meer op Hem te gaan lijken. Je zult je bewust worden van je eigen tekortkomingen en zonden, je zult erkennen en belijden wat verkeerd is en je verheugen in Zijn genade en vergeving.
 6. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je eraan herinnerd worden om de lasten die bij jouw leven horen te delen met Hem, Zijn juk op je te nemen (Mattheüs 11:28-30) en vriendelijk en nederig genoeg te zijn om jezelf eraan te herinneren dat je zonder Hem niets kunt doen (Johannes 15:5).
 7. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je leiding ontvangen over hoe je moet leven en wat je moet doen. Onderweg naar Jeruzalem zongen pelgrims “Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God” (Psalm 123:1). Wanneer ze regelmatig vlak bij hun Meester te vinden zijn, zullen dienaren beter Zijn verlangens en instructies kunnen aanvoelen.
 8. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je aangemoedigd worden om het risico te nemen dat onafscheidelijk verbonden is met gehoorzaamheid om uit je comfortzone en veiligheid te stappen. Toen Petrus Jezus zag, hoorde hij Hem “Kom!” zeggen. Terwijl hij naar Zijn Heer keek “klom hij uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen” (Mattheüs 14:29).
 9. Wanneer je je oog op Jezus richt… zul je minder sociale druk ervaren van de vele en soms ook onrealistische verwachtingen van je medegelovigen en de seculiere cultuur waarin je leeft. In Zijn aanwezigheid zul je de morele kracht vinden om los te komen uit dit spinnenweb van menselijke verwachtingen.
 10. Wanneer je je oog op Jezus richt… zal je hart zich verheugen, het zal warmer worden, vooral wanneer je de Schrift leest in Zijn aanwezigheid. Zoals de discipelen die op weg waren naar Emmaüs zeiden: “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” (Lukas 24: 32). Het viel koning David ook op dat “wie zich tot hem richten, zullen stralen van vreugde” (Psalm 34:6, GNB).

Hoe richt je je oog op Jezus?
Het houdt in dat je bewust de ‘ogen van je hart’ en ziel op Jezus richt. Herinner jezelf eraan Wie Hij is, wat Hij gezegd heeft en wat Hij gedaan heeft, nog steeds doet en beloofd heeft dat Hij zal doen. Op een eerder moment in de Hebreeënbrief (3:1) lezen we: “let op…Jezus”, wat ook vertaald wordt met “richt uw ogen daarom op Jezus” (GNB). Christenen kunnen dit samen doen, bijvoorbeeld tijdens het vieren van het Avondmaal (Lukas 22:19). Daarnaast mogen we ook leren om dit alleen te doen, wanneer we wat tijd vrijmaken in onze agenda om ons thuis, op het werk of onderweg te richten op onze Heer en Redder. Wanneer we Hem danken en aanbidden, wanneer we onszelf eraan herinneren dat Hij de Heer en Koning is van onze levens (en daarom ook autoriteit over ons heeft), wanneer we ons er bewust van worden dat Hij nu bij ons is, dat Hij het fijn vindt om bij ons te zijn, dat Hij Zich verheugt in wie wij zijn, dat Hij een plaats voor ons aan het voorbereiden is en spoedig terug zal komen… dan worden onze harten warm en de situatie of taak die voor ons ligt zal er anders uit gaan zien. We krijgen perspectief. Ons leven en onze keuzes krijgen betekenis. We beginnen ons leven te zien zoals Hij dat ziet.

Hoe kunnen we dit praktisch ervaren?
Misschien ben je het er wel mee eens dat dit allemaal waar is, maar voelt het ver weg van wat jij in het dagelijks leven ervaart. Dat heb ik ook weleens. Zo af en toe merk ik dat ik Hem vertrouw, maar dat mijn hart en ziel koud of niet verbonden voelen. Hoe kunnen we de waarheid vanuit ons hoofd naar ons hart krijgen? Misschien is het goed om te beginnen met het erkennen van het probleem. Zonder die erkenning lopen we het risico dat we meer en meer religieus worden. Of we worden cynisch. Waarom zouden we niet open zijn richting de Heer en Hem alles vertellen over onze verdrietige gedachten? De discipelen vroegen de Heer om geloof. Wij vragen de Heer vaak om de ‘ogen van onze geest te openen’ zodat we Gods Woord kunnen begrijpen. Waarom vragen we de Heer niet om ‘de ogen van ons hart’ te openen, zodat we meer kunnen genieten van Zijn aanwezigheid en Zijn waarheid? Door de jaren heen heb ik de kracht ontdekt van het effect dat goede christelijke liederen kunnen hebben op de staat van mijn ziel. In tijden van geestelijke droogte luister ik twee of meer van deze liederen tijdens mijn stille tijd in de ochtend. Ik vind ze op YouTube en speel ze af op mijn telefoon. Hier is een aantal van de liederen die de Heer vaak gebruikt heeft om mij te bemoedigen. Misschien gebruikt de Heer een van deze liederen ook om jou te helpen je blik af te wenden van de uitdagingen die voor je liggen en hem in plaats daarvan te vestigen op Jezus.

 1. Richt je ogen op Jezus
 2. Jezus wij verhogen U
 3. Ik wil komen en knielen
 4. Aan Uw voeten, Heer
 5. Jezus, koning in eeuwigheid
 6. Wordt stil mijn ziel
 7. U bent mijn alles Heer

Conclusie
Wanneer we ons bekeren en ons leven overgeven aan de Heer Jezus, worden we opnieuw geboren. We vinden de Bron van levend water, onze ziel vindt rust en we beginnen aan de christelijke wedloop. Ons christelijke leven begint. Wanneer we daar iets van willen maken, wanneer we alles uit dit nieuwe leven willen halen, zullen we snel ontdekken dat we (a) dagelijks moeten drinken uit die Bron, (b) moeten leren om Zijn juk op ons te nemen en onze lasten met Hem delen en (c) “met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt”, terwijl we onze ogen op Jezus gericht moeten houden. Zonder deze dagelijkse discipline zullen we dorstig, uitgeput en gedemotiveerd raken. De Heer Jezus verheugt Zich in de ontmoeting met Zijn volk. Dat weet je. Maar wat je wellicht zal verbazen is dat Hij zich erin verheugt om jou te ontmoeten! Ja, jou! Wat houdt je nog tegen?

Dit artikel is vertaald door Moniek Venhuizen.