Hoe kan ik Gods wil leren kennen?

A A A

In een wereld die vaak wordt gekenmerkt door chaos, godsverduistering en scepticisme, is de zoektocht naar het verstaan van Gods wil een uitdagende vraag geworden voor veel christenen. Te midden van het tumult van onze moderne samenleving, waarin talloze stemmen en meningen onze aandacht vragen, blijft de vraag ‘Hoe kan ik Gods wil verstaan?’ van essentieel belang. Dit artikel gaat dieper in op deze cruciale kwestie en biedt inzichten in het onderscheiden van Gods stem/wil te midden van de ruis van het dagelijkse leven. Het is een reis die begint met een diepgaande relatie met God en ons leidt naar Zijn leiding en wijsheid in een wereld die schreeuwt om geestelijke richting.

Iedere christen stelt zichzelf van tijd tot tijd de vraag: Hoe kan ik de wil van de Heere leren kennen? Wat is Gods wil voor mijn leven? Vanuit de Bijbel weten we dat God Zijn wil aan Zijn kinderen bekend wil maken. We worden er ook toe opgeroepen om Zijn wil te leren verstaan. Lees de volgende teksten eens in de Bijbel: Romeinen 12:2, Kolossenzen 1:9-10 en 4:12. Wat wilt U dat ik doen zal? In Handelingen 9 lezen we hoe Paulus een ontmoeting heeft met de Heere Jezus. Hierbij vraagt Paulus twee dingen. De eerste vraag komt voort uit zijn onbekeerde hart: ‘Wie bent U, Heere?’ De tweede vraag komt uit zijn pasbekeerde hart: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ Zo is dat toch ook met jou gebeurd? Nadat je tot geloof bent gekomen, ging je ernaar verlangen om Gods wil te doen.

Voordat we verder gaan is het goed om eerst een ogenblik voor de Heere stil te zijn. Vraag jezelf af: Ben ik werkelijk bereid om in alles de wil van God te doen? Als er een specifieke zon de of zondige gewoonte in jouw leven is en je niet gewillig bent om Gods wil te doen, moet je deze zaak eerst met de Heere uitpraten. Voordat je met deze Bijbelstudie verder gaat, is het verstandig om alleen of samen met iemand anders, die geestelijk wat verder gegroeid is, voor deze zaak te bidden.

Voorwaarden om Gods wil te leren kennen
Om de wil van God te leren kennen, moet je open staan voor Zijn stem. (Joh. 10:4) Let op, wedergeboren zijn is nodig om deze stem te kunnen horen. Als dat door genade zo mag zijn, zijn er drie duidelijke voorwaarden waaraan je moet voldoen, voordat je de wil van God voor je leven zult weten:

Kom tot algehele overgave
Ten eerste moet je tot algehele overgave komen. Geef jezelf als een offer totaal aan de Heere over (Rom. 12:1). Wanneer een Oudtestamentische gelovige zijn beste lam offerde, nam hij niets van het lam mee naar huis. Verzeker jezelf ervan dat álles op het altaar is gelegd. Lever elke sleutel van de kamers van jouw leven in.

Breek met elke vorm van wereldsgezindheid
Ten tweede moet je breken met elke vorm van wereldsgezindheid (Rom. 12:2). Wereldsgezindheid is leven volgens het patroon, schema en denkraam van deze wereld. Elk stukje wereldsgezindheid is als een pluisje dat je oor ongevoelig maakt voor de stem van God. Als je een vriend van de wereld bent, ben je een vijand van God, zegt Jakobus 4:4. God ziet wereldsgezindheid als geestelijke echtbreuk. Wereldsgezindheid is vriendschap sluiten met de satan. Net zoals een getrouwde vrouw die af en toe met een andere man flirt, ben jij ontrouw aan je hemelse Bruidegom. Dit leidt tot een verstoorde verhouding tussen God en jou. Als een schip op het water ligt, is dat geen probleem, maar water in het schip heeft grote gevolgen. Met andere woorden: de wereld om je heen is het probleem niet; er is wel een probleem als je de wereld in je hart toelaat.

Hoe kun je verwachten Gods stem te horen, als je hart ontrouw is tegenover Hem? Breek met elke vorm van wereldsgezindheid. Vraag de Heere om je door Zijn Geest te overtuigen van gebieden in je leven waar je wereldsgezind bent. Besef dat de duivel de overste van deze wereld is (Joh. 12:31, 14:30). Johannes waarschuwt ons om de wereld niet lief te hebben.

Doen we dit wel, dan is de liefde van de Vader niet in ons (1 Joh. 2:15, 17).

Jezus heeft overduidelijk gezegd dat niet eenieder die roept ‘Heere, Heere’ het koninkrijk der hemelen binnengaat, maar alleen zij die de wil van de Vader doen. Gods wil doen is dus een voorwaarde om de hemel binnen te mogen gaan (Mat. 7:21).

Laat je innerlijk voortdurend vernieuwd worden
Ten derde moet er in jou een voortdurende innerlijke verandering plaatsvinden door de vernieuwing van je gezindheid (Rom. 12:2). Je geest, wil, verstand en emoties moeten onder het beheer van de Heilige Geest komen. Als je leven aan de Heilige Geest is overgegeven, kan Hij het vernieuwingswerk voortzetten dat bij de wedergeboorte is begonnen. Hij vernieuwt je meer naar het beeld van God. In je wordt een verlangen gelegd om te leven zoals Christus geleefd heeft. Je leert al meer te denken en te spreken zoals God dat in Zijn Woord duidelijk maakt. Je ziet het leven en de dingen van deze wereld steeds meer zoals God ze ziet. Je denkt als een nieuw mens.

Hoe God Zijn wil bekend maakt Als jouw leven aan de wil van God is vergegeven, hoe kun je dan dagelijks de wil van God leren verstaan? Hoe kun je bepalen wat Zijn wil is? Als we in gebed bepaalde zaken of vragen voor de Heere brengen, kan God op vier manieren tot ons ‘(terug)spreken’: (1) door Zijn Woord, (2) door Zijn Geest, (3) door omstandigheden, (4) door raad van medegelovigen.

God spreekt tot ons door Zijn Woord
God spreekt tot ons door Zijn Woord. Zijn Woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119:105). Het Woord geeft aangaande praktische zaken duidelijke richtlijnen over Zijn wil. In de Bijbel worden zonden bijvoorbeeld bij name genoemd (1 Kor. 6:9-11, Gal. 5:19-21 enz.).

Nog belangrijker: de Heere geeft duidelijke beginselen en richtlijnen waaraan we kunnen toetsen of iets Gods wil is of de onze. Misschien zit je met de vraag of je een extra auto moet aanschaffen, of je als christen mag roken en drinken, of je naar een bepaalde gelegenheid mag gaan, of je met iemand verkering mag krijgen, of je die studie mag gaan doen enzovoort. Misschien twijfel je aan een bepaalde zaak of over een bepaalde vraag.

De volgende punten kunnen dan een richtlijn voor je zijn:

  1. Is het nuttig voor mijn geestelijk of tijdelijke leven? (1 Kor. 6:12)
  2. Ben je eraan verslaafd? (1 Kor. 6:14)
  3. Wordt je lichaam erdoor beschadigd? (1 Kor. 6:14)
  4. Heb je je geld verantwoordelijk gebruikt? (Jes. 55:2)
  5. Is het een verantwoorde tijdsbesteding? (Ef. 5:15,16)
  6. Hoe zal je jezelf hier op je sterfbed over voelen? (Hebr. 9:27)
  7. Zul je hier voor Gods grote, witte troon met vrijmoedigheid rekenschap over kunnen geven? (Openb. 20:11)
  8. Is het tot verheerlijking van God? (1 Kor. 10:31)
  9. Wat zou Jezus gedaan hebben? (1 Joh. 2:6)
  10. Twijfel je nog, of ben je er zeker van dat je dit moet doen? (Rom. 14:23)

Heb je vrede over die specifieke zaak, kun je getuigen dat je onder leiding van de Heilige Geest besloten hebt om dit specifieke ding te doen? (Kol. 3:15)

Verder geeft het Woord ons de Wet (Ex. 20) en de Bergrede (Mat. 5-7) als duidelijke richtlijnen van wat God wil en niet wil. Je kunt de Heere biddend vragen om in specifieke situaties duidelijk tot jou te spreken in je stille tijd.

De Heere spreekt tot ons door Zijn Heilige Geest
God spreekt tot ons door Zijn Geest. Normaal gesproken doet Hij dat niet door een hoorbare stem. De stem van de Heilige Geest is een zachte stem of een sterke innerlijke overtuiging in jouw geest (Rom. 8:14-16). De stem van de Heilige Geest leer je steeds beter kennen als de gemeenschap met Christus zich verdiept. “Mijn schapen kennen/horen mijn stem” (Joh. 10:27). De leiding van de Heilige Geest is altijd in overeenstemming met de Bijbel en in lijn met het beginsel van liefde en waarheid!

God leidt ons door omstandigheden
God leidt ons ook door omstandigheden, door deuren te openen of te sluiten. Probeer niet om dichte deuren open te breken. De Heere kan soms deuren sluiten (Hand. 16:6, 7). Leer te bidden en te wachten. Slaap er gerust eens een nacht over. Soms kan de duivel ook omstandigheden in ons nadeel verdraaien, nadat de Heere heel duidelijk tot je heeft gesproken. Weersta en bestraf dan de duivel in de naam van Christus en wacht op de Heere. Hij zal voorzien.

God leidt ons door de raad van medegelovigen
De Heere kan je ook leiden door raad van medegelovigen, vooral van medegelovigen die geestelijk al verder gegroeid zijn dan jij. Zij hebben levenswijsheid en levenservaring en kunnen voor jou nuchter de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Toets echter altijd de raad van gelovigen aan de eerste drie beginselen. Anders kun je een slaaf van mensen worden.

Onderscheid tussen de stem van God en de duivel
De stem van de duivel is altijd hard, overheersend, dwingend en dringend. Gods stem is gewoonlijk zacht en overtuigend en hij geeft licht. Bid God elke dag om de Geest van onderscheiding, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van de Heere is. Als de duivel met je spreekt leidt dit altijd tot verwarring, moedeloosheid, conflicten en ongeloof, en het eindigt in een doolhof. De Heilige Geest leidt, overtuigt, motiveert. De duivel dwingt, forceert, beschuldigt en manipuleert.

Jonge gelovigen hebben moeite met het verstaan en het onderscheiden van de stem en de wil van de Heere. Houd moed! Wie door de Geest geleid worden, zijn kinderen van God (Rom. 8:14). De Heere is getrouw en zal Zijn wil aan jou openbaren. Vertrouw op Hem. Samen met Paulus bidden we dat je zult toenemen in geestelijk verstand en fijngevoeligheid, zodat je kunt onderscheiden waar het werkelijk op aankomt en dat je door de wijsheid die de Geest geeft, zult komen tot de volle kennis van Zijn wil.

(Kol. 1:9,10) We bidden dat je zoals Epafras mag staande blijven, dat je mag groeien in geestelijke volwassenheid en dat je in alles volkomen gehoorzaam volgens de wil van God zult leven. (Kol. 4:12)