De doctrine van (2) God

A A A

Hoe heerlijk is Uw naam

Toen ik 19 jaar was kwam er op de jeugdvereniging van onze kerk een nieuw meisje. Op een dag vroeg ze of ze met mij mee kon rijden. We begonnen samen af te spreken en steeds meer tijd met elkaar door te brengen. In gesprekken deelden we over onze achtergrond, ons geloof, onze plannen en onze verlangens voor de toekomst. Ik wilde steeds meer van dit meisje weten. Nu is zij al 30 jaar mijn vrouw.

Hoewel bovenstaand voorbeeld niet de lading dekt, geeft het toch iets weer van hoe we door de tijd heen een steeds beter beeld van God kunnen krijgen. Dat het voorbeeld mank gaat is duidelijk, want hoewel ik een lieve vrouw heb, is ze niet te vergelijken met de God van hemel en aarde. God is zo heerlijk in vergelijking met wie we ooit zullen zien of kennen. We mogen ernaar streven Hem met een buitengewone ijver te leren kennen.
Voordat we ons echter kunnen bezighouden met de vraag of het mogelijk is God echt te kennen, is er nog wel een vraag die eerst beantwoord moeten worden en die luidt: ‘Hoe weten we dat God bestaat?’

Bestaat Hij?
Met onze groep studenten gaan we nog wel eens op pad om te evangeliseren. We komen dan verschillende mensen op straat tegen. Er zijn mensen die het bestaan van God ontkennen. Ook is er een categorie die wel gelooft in het ‘concept god’ en denkt dat er wel zoiets bestaat. Psalm 14 zegt dat iedereen die in zijn hart zegt dat er geen God is een dwaas is en Romeinen 1 legt uit waarom. Allereerst hebben alle mensen ergens een diep besef dat God bestaat. Het probleem is dat zij actief deze waarheid onderdrukken en het kennen van Zijn bestaan en karakter ontkennen (Rom. 1:20-21). Ten tweede heeft God Zijn bestaan zo duidelijk gemaakt in de schepping dat je wel blind moet zijn om dat te negeren. Je moet wel enorm vechten om deze ontkenning staande te houden omdat je iedere dag met het bestaan van God geconfronteerd wordt: de bomen in het bos, de vogels die fluiten, de zon, maan en sterren in de lucht. ‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen’ (Ps. 19:1). Het is de mens die als kroon van Gods schepping, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, nog duidelijker getuigt van het bestaan van God (Ps. 8:6-7).

Hem kennen
Als er iets onverwachts gebeurt in iemands leven, wat we als mensen niet kunnen plaatsen, dan zeggen we wel: ‘God is ondoorgrondelijk’ (Ps. 145:3). Dit betekent niet dat we God helemaal niet kunnen begrijpen, maar we zeggen daarmee dat Hij niet na te rekenen is. We zullen Hem nooit helemaal kunnen begrijpen, want Hij is onmetelijk (Ps. 147:5).
Dit is eigenlijk een prachtige gedachte, want dat betekent dat er altijd nieuwe dingen van God te ontdekken zijn. Als ik jullie vertel dat ik drie kinderen heb, twee dochters en één zoon dan is deze uitspraak geheel naar waarheid. Maar de meesten van jullie weten niet wat hun namen zijn, hoe oud ze zijn of welke opleiding ze doen of hebben gedaan. Maar wanneer je meer met mij zou optrekken, dan kom je steeds meer over mij en mijn gezin te weten. Zo is het ook met onze kennis van God: we kunnen God kennen door Zijn Woord, maar we zullen Hem nooit in Zijn geheel leren kennen.

Krachtig en zorgzaam
Wat eenmaal begon als een prille liefde is in dertig jaar serieus verdiept. Ik ben mijn vrouw door de jaren heen gaan kennen en veel van haar eigenschappen gaan waarderen.
De meest gangbare manier om Gods eigenschappen te beschrijven is door een tweedeling te maken: Gods onmededeelbare eigenschappen en Gods mededeelbare eigenschappen. De onmededeelbare eigenschappen zijn de eigenschappen die God niet gemeen heeft met mensen en niet met hen deelt; onafhankelijk, onveranderlijk, oneindig, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig.
De mededeelbare eigenschappen zijn die eigenschappen die God gemeen heeft of deelt met ons; heiligheid, trouw, goedheid, liefde, barmhartigheid, genade, boosheid.
Heath Lambert1 maakt in zijn boek een onderscheid tussen ‘de eigenschappen van kracht’ en ‘de eigenschappen van zorgzaamheid’. Een van de grote verschillen tussen God en de mens is Zijn macht. God is sterk en wij zijn zwak. Wanneer we God leren kennen door Zijn sterke eigenschappen ontmoeten we een God die heel anders is dan wij. De Bijbel presenteert ook een God die om ons geeft en voor ons zorgt. God is zowel sterk als zorgzaam en dat allebei in volmaaktheid. Hij is de Maarschalk Die heerst op het slagveld en de Arts die zorg draagt voor Zijn patiënten.

God in het leven van iedere dag
Het leven van iedere dag kan ons opslokken. De druk van de agenda, de verwachtingen van onszelf en anderen, de eisen van deze tijd en de verleidingen die op ons afkomen. In plaats van in harmonie met mijn Schepper te leven, leef ik zo vaak in disharmonie met Hem.
Een orkest moet veel repeteren om een muziekstuk harmonisch uit te voeren. De musici met hun verschillende muziekinstrumenten moeten op elkaar afgestemd raken. Als dat niet gebeurt zullen de toehoorders dat horen. Dagelijks mogen we ons leven weer afstemmen op onze Schepper in de wetenschap dat Hij aanwezig is. God is alles en wij niets. God is wijs en wij niet. God is machtig om ons te veranderen en wij niet. God is trouw en goed en wij zo vaak niet. Als we dit overdenken dan hebben we geen enkele reden om opgeblazen te zijn. Groeien in het kennen van God maakt ons nederig en afhankelijk van de volmaakte God.
We kunnen ons gerust afvragen of we niet een aanbiddingstekort hebben en waar dat vandaan komt. Als we God beter gaan kennen zullen we hem ook meer gaan aanbidden. Ons leven zal dan in het teken van Gods glorie komen te staan.
Door Gods eigenschappen te overdenken gaan we Gods kracht en zorg ontdekken. Het gevolg is dat we ons met heel ons hart aan Hem kunnen toevertrouwen. Daar waar wij op allerlei vlakken falen mogen we erop vertrouwen dat God volmaakt is in alles.
Als we dit een nieuwe dag mee innemen, dan is er veel reden om de dag dankbaar te beginnen en af te sluiten. Gods aanwezigheid in ons leven, de wetenschap dat Hij bestaat en dat we Hem mogen kennen geeft ons altijd weer nieuwe moed en hoop.

Aanbid God
Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam (1 Kron.‬ ‭29‬:‭10‬-‭13‬). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Eindnoot:

  1. Heath Lambert, A Theology of Biblical Counseling, 2016

Dit artikel is eerder verschenen in Het Zoeklicht