Bolwerken ontdekken en afbreken

A A A

Dit artikel is een stukje uit  Instrumenten in de hand van de verlosser.
Appendix 3: Strategieën voor het verzamelen van data.
Meer informatie en bestellen op www.pastoralecounseling.org.)

Geestelijke blindheid blootstellen
2 Kor. 10: 3-5 structureert de manier waarop ik het proces van data verzamelen gebruik om geestelijke blindheid bloot te stellen in hen die ik counsel. Terwijl hij zijn bedieningsdoelen bespreekt, zegt Paulus:

“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

Het is niet mijn doel om een grondige exegese te doen van dit gedeelte, dat meestal wordt toegepast op geestelijke strijd en geloofsverdediging, maar om een observatie te maken van de implicaties voor de manier waarop we over geestelijke blindheid denken en praktische strategieën voor verandering.

Lokaliseer de bolwerken
Ten eerste, is de metafoor van een bolwerk erg behulpzaam. Een bolwerk is een plaats die versterkt is tegen aanvallen. Het is sterk gebouwd en wordt actief verdedigd. Daarom is het heel moeilijk om het neer te halen. Laat ik je een voorbeeld geven van hoe het zichzelf manifesteert in het leven van een confident.
Susan zag zichzelf niet als een zondaar. Ze zag zichzelf als behoeftig en aan haar behoeften werd voortdurend niet voldaan. Haar behoeftigheid was haar bolwerk. Het bood haar veiligheid tegen het onder ogen zien van de verantwoordelijkheden van Bijbels leven; het bood een excuus voor de manier waarop ze leefde en het stond haar toe voortdurend de schuld op anderen te schuiven. Haar behoeftigheid was een fort waar ze zich regelmatig in terugtrok.
Susan verstopte zich niet alleen achter haar behoeftigheid, ze verdedigde het ook actief. Ze werd boos en verdedigend als ze het idee had dat ik haar levensvisie aanviel. Ze vocht terug, beschuldigde me ervan zoals alle andere ongevoelige mannen in haar leven te zijn. Bij het verdedigen van haar behoeftigheid was Susan eigenzinnig blind. Elke zondaar heeft bolwerken van geestelijke blindheid, plaatsen waar de blindheid verstevigd is om een schuilplaats te bieden. Hier structureert de blindheid de manier waarop de persoon denkt en handelt.
Het eerste dat ik wil doen in het verzamelen van data is om de bolwerken te lokaliseren. Waar slaagt deze persoon er niet in om te zien wat God wil dat zij ziet? Wat voor effect heeft dit op de manier waarop ze omgaat met God, zichzelf, anderen en omstandigheden?

Breek de hoogten af
Ten tweede, zegt Paulus dat hij wil “afbreken … elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God” (2 Kor. 10: 5). Wat is een hoogte? Het is een schoonschijnende bewering, iets dat waar lijkt maar in werkelijkheid onjuist is. Geestelijke blindheid bevat het denken dat datgene wat onjuist is, waar is. Geestelijke blindheid betekent leugens geloven.
Paulus zegt dat deze hoogten zichzelf verheffen tegen de waarheid van God. Als ik een leugen geloof, sta ik niet langer open voor de waarheid. De leugen in de Hof was niet simpelweg een alternatieve mening; zij verhief zich tegen de waarheid die God tegen Adam en Eva gesproken had. Leugens zijn altijd tegen de waarheid. Als ik een leugen accepteer, ben ik niet in staat om te weten wat ik moet weten zoals God wil dat ik het weet. Mijn wereld wordt gevormd door leugens in plaats van door de levengevende, vrijheidgevende en wijsheidgevende kennis van God. Paulus ijvert zich om een eind te maken aan de heerschappij en regering van de leugen in iemands leven. Hij ijvert zich om ongeloof en onjuist geloof bloot te leggen en het af te breken.
In de counseling hebben we constant te maken met hoogten, dingen die eruit zien en voelen alsof ze waar zijn, maar die in werkelijkheid onjuist zijn. Susans behoeftigheid was een hoogte. Het had het uiterlijk van waarheid in die zin dat het gerechtvaardigd leek omdat er tegen haar gezondigd was en het leek redelijk omdat het versterkt werd door de gepsychologiseerde cultuur om haar heen. Maar door on-Bijbels te geloven dat haar meest basale probleem haar behoeftigheid was in plaats van haar gevallen staat, was Susan blind eigenzinnig.
Bolwerken van blindheid en de zelfgerechtigdheid en verdediging die hen omgeeft rusten op een fundering van aannemelijke leugens die zichzelf verheffen tegen de waarheid. Daarom is de tweede strategie in het verzamelen van data om de hoogten bloot te stellen en af te breken. We werken eraan om leugens te ontdekken en te vernietigen.

Neem elke gedachte gevangen
Ten derde, Paulus zegt dat het zijn doel is om ‘elke gedachte gevangen te nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ (2 Kor. 10: 5) Deze zin verbeeldt het leerzame, correctieve aspect van het verzamelen van data. Ons doel is niet alleen om mensen te helpen erkennen dat ze blind zijn, maar ook om hen te helpen om Bijbels te kijken. Het verzamelen van data kan heel leerzaam zijn als de persoon onze vragen hoort, leert om zelf de juiste vragen te stellen en leert om Bijbels over het leven te denken. We zijn geroepen om mensen te bevrijden van de bolwerken en hoogten van geestelijke blindheid zodat we hen kunnen vangen voor Christus, zodat elke gedachte van hen onderworpen is aan Hem en Zijn waarheid.
Susans gedachten, die eens beheerst werden door leugens die ze op actieve wijze verdedigde, werden meer en meer beheerst door de waarheid van Christus. Ze werd steeds gevoeliger voor de subtiele hoogten en steeds gevoeliger voor haar eigen verdedigende houding en eigengerechtigheid. Het verzamelen van data werd door God gebruikt om Susans hart en gedachten te vangen. Alle zondaren hebben deze bediening nodig.

Hoe lokaliseer je bolwerken?
Ik let op:
– zaken die de confident boos of verdedigend maken.
– momenten waarop de persoon gesloten en zelfbeschermend is
– voorbeelden wanneer de confident de schuld voor zijn eigen gedrag bij anderen neerlegt
– gelegenheden waarin de confident duidelijk een logische verdediging van zijn visie en daden geeft
– aanwijzingen voor een onnauwkeurig zelfbeeld
– functionele vervormingen in iemands beeld van God
– verdraaiingen in de manier waarop de persoon over zijn situatie denkt

Vragen die het hart openbaren
De Schrift geeft ons veel vensters die inkijken in het hart en datgene wat het beheerst. Hier volgen een paar voorbeelden van vragen die bedoeld zijn om confidenten te helpen om persoonlijke hart thema’s en patronen van gedachten, motieven en verlangens te onderzoeken. Het beantwoorden ervan kan hen helpen een begin te maken met de ware schatten van hun hart te erkennen en te zien hoe deze schatten hun reacties op God, anderen en de situaties van het leven vormgeven.

1.   Wanneer heeft de confident de neiging om angst, zorg of ongerustheid te ervaren (Matt. 6: 19-34)?
2.   Waar heeft de confident geworsteld met teleurstelling (Spr. 13: 12, 19)?
3.   In welke situaties worstelt de confident met boosheid (Jak. 4: 1-2; Spr. 11: 23)?
4.   Waar komt de confident problemen tegen in relaties (Jak. 4: 1-10)?
5.   Welke situaties van het leven waren heel moeilijk voor de confident (1 Kor. 10: 13-14)?
6.   Waar heeft de confident patronen van vermijding? Welke dingen probeert hij regelmatig te vermijden?
7.   Waar heeft de confident regelmatig problemen ervaren in zijn geestelijk leven of in zijn relatie met God (Ps.
73)?
8.   Waar of wanneer heeft de confident de neiging gehad de waarheden van de Schrift te betwijfelen (Rom. 1:
25)?
9.   Wat is de echte agenda van de confident voor anderen? Wat is zijn definitie van een goede relatie? Wat zijn
zijn verwachtingen voor anderen? Welke stille eisen stelt hij aan de mensen om hem heen (Jak. 4: 1-2)?
10. Waar worstelt de confident met bitterheid (Ef. 4: 31; Spr. 18: 19)?
11. Waar heeft de confident geworsteld met spijt en kwam hij in de verleiding om te zeggen: ‘Als ik maar …’?
12. Welke ervaringen uit het verleden vindt de confident moeilijk om los te laten?
13. Wanneer ervaart de confident problemen in het gebed en in persoonlijke aanbidding (Jak. 4: 3-4)?
14. Waar worstelt de confident met jaloezie? Waar neigt zijn begeerte naar uit te gaan (Spr. 14: 30)?