Betrouwbare beloften

A A A

Het verhaal gaat dat een piloot tijdens een vlucht zijn coördinaten verloor vanwege een technisch defect. Na verschillende pogingen om toch te bepalen waar het vliegtuig zich bevond, koos de piloot ervoor om de passagiers te informeren. Hij vertelde hen via de intercom dat hij goed en slecht nieuws had. ‘Laat ik beginnen het slechte nieuws. Dat is dat ons radarsysteem een defect heeft en niet meer kan bepalen waar we ons bevinden en waar we naartoe gaan. Het goede nieuws is dat het verder goed met ons gaat en er geen andere complicaties zijn opgetreden.’

Veel mensen bevinden zich in dezelfde situatie als de passagiers in het vliegtuig. Ze genieten van hun tijd aan boord, maar weten absoluut niet waar ze zich in Gods heilsplan bevinden en wat hen te wachten staat. Het resultaat van dit gebrek aan kennis over de toekomst is dat ze zich alleen met het leven vandaag bezighouden. Het doornemen en bestuderen van de Bijbelse profetieën is belangrijk. Het laat ons zien wat het doel is van ons leven. Het is ons navigatiesysteem dat ons helpt op de weg met God te blijven. Na het zien van Jezus laat Petrus echter een andere levensstijl zien, als hij schrijft: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” (2 Petr. 1:19).

Profetie en opwekkingen in de geschiedenis
Veel christenen lezen trouw hun Bijbel maar hebben geen idee wat ze precies lezen. De oorzaak daarvan is een groot gebrek aan inzicht in Gods profetische kalender. Ze missen een soort skelet waaraan ze de Bijbelteksten kunnen vastmaken. Over zaken als de opname, de grote verdrukking, de antichrist, het duizendjarige vrederijk en dergelijke hebben ze weinig gehoord. Daardoor blijven Bijbelteksten los van elkaar staan en is hun zicht op het grotere geheel afwezig.

In de kerkgeschiedenis ontdekken we regelmatig dat de passie voor Gods beloften en profetische uitspraken ervoor zorgden dat christenen het grotere geheel van hun Bijbel beter gingen begrijpen. Dat bewerkte dan dat ze gemakkelijker met niet-christenen over thema’s als de toekomst spraken. Vooral in spannende tijden zorgde de christelijke alertheid voor Gods beloften voor een licht op de levensweg. Het voorkwam dat christenen zich lieten misleiden door allerlei eindtijdscenario’s die door menselijke verzinselen waren bedacht.
Veel mensen zijn namelijk erg in de toekomst geïnteresseerd. Allerlei theorieën over het einde van de tijd, astrologische observaties en talrijke horoscopen die dagelijks van de pers rollen, krijgen grote aandacht. De meeste mensen hebben daarbij soortgelijke vragen over de toekomst: wat gaat er allemaal in de wereld gebeuren? Wat is het teken van het einde van de tijden? Haalt Jezus werkelijk zijn gemeente op? Zal de mensheid nog bestaan in de verre toekomst? Is er leven na de dood? Die vragen zorgen voor geweldige gesprekken met niet-christenen. Je moet daarvoor wel je Bijbeltje goed kennen. Lees je nog in je Bijbel?

Het christelijke getuigenis van Gods trouw en zijn beloften door de profetieën bewerkte talrijke opwekkingen in de geschiedenis. Grote aantallen aan mensen kwamen tot geloof waar het profetische woord klonk en de harten van de mensen zich op Jezus Christus gingen richten.

De taal van de belofte

Het christelijke geloof vindt een houvast in het spreken over de toekomst in Gods beloften. Als we rekening houden met de verschillende verstellingen in de Bijbelvertalingen, bevat de Bijbel tussen de 31.100 en 31.125 verzen. In de verzen vinden we ongeveer 1.240 verschillende beloften van God. Een groot deel van die beloften wordt regelmatig herhaald. De onderstaande overzichten laten zien hoe groot het gedeelte in het OT en NT is waarin God profetische uitspraken doet.

Grafiek Bijbel, oude testament, nieuwe testament

God nam zich tijd en had er geen moeite mee om voldoende inkt te gebruiken om mensen te vertellen wat er in de toekomst zou gebeuren. Dit grote deel aan profetische uitspraken maakt het nagenoeg onmogelijk om het thema van Gods beloften te negeren. Dat zou anders te vergelijken zijn met een historicus die nagenoeg 25% tot 30% van de volksgeschiedenis onvermeld laat of met een arts die een kwart tot derde deel van het menselijke lichaam niet in rekening brengt.

Voor veel christenen toont dit grote deel aan profetische uitspraken aan dat de heilige Schriften van goddelijke oorsprong zijn. Ze zijn geïnspireerd door Gods Geest en bevatten beloften die alleen God van tevoren kan uitspreken en volbrengen. Hierin is de Bijbel zelfs uniek. Er is geen ander religieus boek dat zoveel beloften en profetische uitspraken als de Bijbel bevat.

De trouw bewezen in de Messias
“De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.” (Jes. 42:9)

Talrijke beloften over de Messias
De Bijbelse profetie getuigt van God absolute record om altijd honderd procent nauwkeurig te vertellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Nog nooit zat God er één procent naast. Nog geen honderdste procent was er een afwijking in wat Hij voorzag. Als we beseffen dat het om talrijke profetieën gaat, laat dat onomstotelijk zien dat God trouw is. Het laat elke schaduw van twijfel over God verdwijnen en toont dat God alleen de afloop van de geschiedenis bepaalt. Onze God is de God over de eeuwen, Hij grijpt in waar en hoe Hij dat wil. Ons geeft dat de geweldige rust en bemoediging dat Gods hand op aarde aanwezig is.

Lang geleden ontdekten christenen dat talrijke beloften van God zich in de Persoon van Jezus Christus vervullen. Van de ruim 333 profetieën die er in de Bijbel over de Messias te vinden zijn vervulden zich ongeveer één derde, 109 stuk, tijdens de eerste komst van Jezus Christus. De andere profetieën, 224 stuk ofwel ongeveer twee derde, zullen zich volgens gelovigen bij de tweede komst van Jezus Christus vervullen. Dit gigantische aantal verklaart waarom het NT meer dan driehonderd keer vooruitwijst naar de komst van Christus. In 23 van de 27 nieuwtestamentische boeken of maar liefst tweehonderdzestig hoofdstukken van het NT gaat het over zijn komst. Dat betekent dat er gemiddeld in elke dertig verzen in het NT een verwijzing naar de komst van Christus staat. Jezus zelf verwees meer dan twintig keer naar zijn komst en in het OT gaan 1.527 verzen over de wederkomst van Christus. Vanuit deze cijfers beseffen we hoe belangrijk de komst van Christus voor de christenen is. Jezus en zijn apostelen moedigden de gemeenteleden er meer dan vijftig keer toe aan om gereed te zijn voor die komst. Het bestuderen van Bijbelse profetieën is geen bijzaak voor hobbyisten.

Vervulde profetische uitspraken in het leven van Jezus Christus
De Bijbel is vol van profetische uitspraken die zich in het leven van Jezus Christus al vervulden. Om een overzicht te geven, presenteer ik het volgende overzicht:

Christus’ overwinning op de slang (Gen. 3:15), zijn nakomelingschap van Abraham (Gen. 12:1-3; 22:18), zijn afkomst uit de stam Juda (Gen. 49:10), de ster van Jakob (Num. 24:17), de verwachte Profeet (Deut. 18:18), de Koning uit het huis van David (2 Sam. 7:11-13), God is trouw. Hij doet wat Hij zegt! zijn verering door de kleine kinderen (Ps. 8:2), de opstanding uit de doden (Ps. 16:10), zijn roep aan het kruis (Ps. 22:1), zijn kruiswoorden (Ps. 22:2), de lasteraars bij het kruis (Ps. 22:7-8; 109:25), zijn doorboring (Ps. 22:14), zijn voeten die worden doorboort (Ps. 22:16; Jes. 53:5; Zach. 12:10; 13:6), zijn kleding die wordt verdeelt (Ps. 22:18), zijn geest geeft Hij over aan God (Ps. 31:5), zijn benen die niet worden gebroken (Ps. 34:20), de valse getuigen (Ps. 35:11), de verrader die met Hem eet (Ps. 41:10), zijn hemelvaart (Ps. 68:18-19), gehaat zonder reden (Ps. 69:4), zijn afwijzing door het Joodse volk (Ps. 69:8), het moment van dorst waarin Hij zure wijn met gal krijgt (Ps. 69:21), hij die wierook van de volken ontvangt (Ps. 72:10-11; Jes. 60:1-6), zijn versmading (Ps. 109:25), zijn hogepriesterschap (Ps. 110), zijn ereplaats om aan de rechterhand van God te zitten (Ps. 110:1), zijn verwerping als hoeksteen (Ps. 118:22-23), God is trouw. Hij doet wat Hij zegt! zijn spreken in parabels (Jes. 6:9-10), zijn geboorte uit de maagd (Jes. 7:14), zijn titelnaam Immanuel (Jes. 7:14), zijn licht schijnt ook voor de volken (Jes. 9:1-2; 42:1-3), zijn voortreffelijke persoonlijkheid (Jes. 9:6), zijn volheid met Gods Geest (Jes. 11:2), zijn genezingen en wonderen (Jes. 35:5-6; 61:1), zijn heraut (Jes. 40:3-5; vgl. Mich. 3:1), zijn verwerping (Jes. 42:1-2,6-7; 53:5), God is trouw. Hoe weten jullie dat? het ongeloof in zijn wonderen (Jes. 53:1), zijn lijden als Knecht (Jes. 50:6; 53:3), het niet weerspreken van zijn vijanden (Jes. 53:7), zijn doodsomstandigheden (Jes. 53:8; Dan. 9:26), begraven in het graf van een rijke (Jes. 53:9), zijn kruisiging tussen misdadigers (Js53:12), zijn gebed voor zijn vijanden (Jes. 53:12), hij werd geslagen en bespuugd (Jes. 50:6), God is trouw. Hoe weten jullie dat? zijn zalving met de Geest (Jes. 61:1), de dood van de kinderen in Bethlehem (Jer. 31:15), het doel van zijn dood (Dan. 9:24), de dag waarop Hij sterft (Dan. 9:24-27), zijn verhevenheid als Mensenzoon (Dan. 7:13), zijn vlucht naar Egypte (Hos.11:1), zijn geboorte in Bethlehem (Mich. 5:1), God is trouw. Hoe weten jullie dat? het binnenrijden in Jeruzalem op een ezel (Zach. 9:9), het verkocht zijn voor dertig zilverlingen (Zach. 11:12-13), het kopen een akker voor de dertig zilverlingen (Zach. 11:12-13), de verwerping door het eigen volk (Zach. 12:10), zijn leerlingen die Hem verlaten (Zach. 13:7), zijn wederkomst (Zach. 14:4), zijn komst naar de tempel (Mich. 3:1-4).

God is trouw en Hij doet wat Hij zegt
Als we dit geweldige overzicht aan gegevens op ons laten inwerken, betekent dit dat Jezus alleen al op de dag van de kruisiging drieëndertig profetieën vervulde. God is trouw. Hij doet wat Hij zegt!

In de woorden die God uitspreekt vinden gelovigen houvast. Wie een welgemeende belofte doet, dwingt zich er toe die belofte te houden. Door iets te beloven verplicht God zich er toe te zorgen dat het beloofde gebeurt. Beloften nodigen uit tot vertrouwen en gelden als bindend. Doordat God beloften doet, nodigt Hij mensen uit te vertrouwen dat Hij zijn beloften zal waarmaken.

Houd vol! Jezus zegt: ‘Ik kom spoedig!’