Ben je nederig genoeg om zorgenvrij te zijn?

A A A

“Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5:6-7)

Zorgeloze wereld?

Stel dat je in een wereld leeft die zorgeloos is en vrij van angst. De toestand in de huidige wereld roept dan heel veel vragen op. Hoe moet het verder? Bezorgdheid is echt en alomtegenwoordig.

Ik ben opgegroeid in een land en in een huis, in Rhodesië, nu Zimbabwe, dat redelijk veilig was. Maar ik herinner mij dat mama en papa ‘s nachts naast ons bed altijd de lichten aanlieten. Ze wilden niet dat we bang waren voor het donker. Zonder dat iemand het ons als kinderen hoefde uit te leggen wisten we dat leven in deze wereld niet echt veilig is. Het stopt ook niet na je kinderjaren. In alle fasen van je leven zijn er allerlei uitdagingen die zorgen kunnen oproepen. In plaats van te verminderen lijken je bezorgdheden zich te vermenigvuldigen. Een handvol zorgen kan broeden in je hart en ze worden dan een heel leger. Bezorgdheid wordt de achtergrond van je dagelijks leven.

Wanneer bezorgdheid je wil overspoelen, verwacht het, want het wil alles in je hart

‘Al’ is het sleutelwoord in vers zeven. Petrus spreekt tot gelovigen die alles hebben gegeven om zich met Jezus Christus te identificeren. Dat heeft hen iets gekost. Nu zijn ze verspreid over Klein-Azië. Er zijn vele nieuwe gelovigen die door verscheurdheid in hun hart worden verzocht. “Wij houden van Jezus en wij willen het evangelie met anderen delen, maar hoe beginnen we daaraan? De Romeinen denken dat wij antisociaal zijn. Wanneer we samen komen om brood en wijn te delen beschuldigen zij ons dat wij kannibalen zijn die zich op duistere plaatsen schuilhouden.” Sommigen leefden in een gebied met aardbevingen of een vulkaan waarvan ze in hun achterhoofd wisten dat hij op enig moment zou kunnen uitbarsten. Wanneer zal de grote klap komen? Wanneer zal hun huis instorten? Wanneer zullen ze moeten vluchten? Zo was het voor de gelovigen onder keizer Nero, toen de vervolging kwam.
Als er vandaag in Europa bezorgdheid is, wat denk je dan wat voor bezorgdheid er was in de dagen van Petrus? Zij vroegen zich af hoe het voor hun kinderen en kleinkinderen zou zijn. Wat met hen die pas getrouwd waren? Welke werkgever zou hen als christen een baan willen geven? En wat als je ongehuwd bent?
Tegen iedereen die de controle willen behouden over wat zich morgen gaat afspelen zegt Petrus dat je niet kunt beheersen wat je toch niet kunt beheersen. Werp al je zorgen op Hem.

Je moet eerlijk toegeven dat er dingen zijn die je wel degelijk kunt beheersen. Je hebt controle over besluiten die je neemt. Maar er zijn ook dingen die je niet beheerst. Ook daar heb je een keuze hoe er op te reageren. Bezorgdheid begint niet door omstandigheden. Bezorgdheid start niet door wat zich nu in Europa en de wereld afspeelt. Bezorgdheid start in je hart. Je maakt je bezorgd over je hoop en je dromen. Je maak je bezorgd over de politiek, over succes, over onbereikte dromen, over single zijn, en als je getrouwd bent over of je huwelijk stand zal houden in goede en kwade dagen. Je maak je bezorgd over verandering en over dingen die niet veranderen. Soms worden je bezorgdheden absurd. Soms ben je bezorgd over een ongeneeslijke ziekte. Soms hebben je bezorgdheden te maken met wat je zou kunnen verliezen. Steeds wanneer je het lot van de dingen waar je van houdt niet kunt veranderen, kan dit angst opwekken omdat je ze zou kunnen verliezen. Je vreest voor je gezondheid, je geld, de veiligheid, je doel.

De Bijbel maakt duidelijk dat hoe meer je je bezorgd maakt over dingen die je niet kunt beheersen, hoe meer het je in de put zal trekken. Je kunt niet alles en iedereen beschermen. Je moet dus datgene doen waar je verantwoordelijk voor bent, en verder met je hele hart God vertrouwen. Mattheüs 6:34: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”

Wat bedoelt Petrus met ‘zorgen’? In het Grieks staat het woord in het enkelvoud. Wij denken gewoonlijk over zorgen in het meervoud. Je bent bezorgd over je gezin, je werk, je toekomst, etc. Voor je het in de gaten hebt, zitten al die bezorgdheden samengepakt in een grote massa, en je voelt je als de psalmist in Psalm 42:7b: “Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.”
Hetzelfde woord dat Petrus gebruikt, wordt ook gebruikt door Paulus in Filippenzen 2:20: “Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen.” Je kunt niet beweren dat de zorg van Paulus of Timotheüs zondige bezorgdheid was. Ze was redelijk. Als ouder is het goed om zorg te hebben om je kind. Voor jonge mensen is het een terechte zorg om in examens te slagen. Als discipel is het goed om zorg te hebben dat je de wedloop die de Heere je geeft loopt tot het einde. Maar dat is niet waar Petrus het over heeft.
Petrus heeft het over het overschrijden van een grens, waar je bezorgdheden je wegtrekken van de Heere en je berooft wordt van je vrede en blijdschap.
De wortel van het woord ‘zorg’ in het Grieks betekent ‘scheiding brengen’. Dat is wat bezorgdheid doet. Het brengt verdeeldheid in je hart tot stand. Ze vindt er een plaats om zich te vestigen en te broeden. Ze gaat rechtop staan en ze zegt tegen jou: “Denk je werkelijk dat God het overzicht heeft over je leven en over de wereld? Gaat Hij echt voor jou zorgen? Zal Hij je probleem echt oplossen?” Spreuken 12:25a zegt: “Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer.”

Misschien ben je terneer gedrukt. Dat komt niet door wat zich in de wereld afspeelt. Dat komt omdat je bent afgeleid. Bezorgdheid wil je hart.

Wanneer bezorgdheden je willen overspoelen, confronteer ze en werp ze op de Heere

Als het evangelie niet echt was, en Jezus Christus niet was verrezen, dan zou je professioneel bezorgd door het leven kunnen gaan. Maar omdat Hij verrezen is en leeft, kan je het tegenovergestelde doen.
Merk op dat Petrus niet zegt dat je je zorgen moet negeren en doen alsof je niet bezorgd bent. Hij zegt niet dat je je zorgen moet onderdrukken en je dan op een dag blij wakker wordt. Hij doet een oproep om realistisch te zijn en dagelijks de confrontatie aan te gaan.

Er zijn in dit tekstgedeelte twee kanten die van elkaar afhankelijk zijn. Om het eerste te laten gebeuren, moet het tweede aanwezig zijn. Om het tweede zich te laten voordoen, moet het eerste eraan voorafgaan.
Werp je grote zorgen en die kleine, die knabbelen aan je blijdschap op waar ze thuishoren: Hem. Het Woord ‘werp’ is heel beeldrijk. Denk aan de discipelen die een ezel voor Jezus hebben gevonden. Voordat ze Hem op de ezel zetten doen ze iets wat betekenis heeft. In Lucas 19:39 staat dat “zij hun kleren op het veulen geworpen hadden.” Kun je je voorstellen dat Petrus en Johannes een stukje van hun kleed vasthielden en de rest op de ezel gooiden? Dat zou niet werken. Alles is op de rug van de ezel gegooid. En als het daar is, dan blijft het daar.

Het is één ding om dat te zeggen, maar iets anders om het ook te doen. Je moet niet alleen weten wat je moet doen, maar ook waarom je het moet doen. Dat brengt ons naar de andere kant.
Petrus zegt dat je je zorgen moet wegwerpen en dat je de Piloot moet vertrouwen om te vliegen. Je zingt over de soevereine wil van God en dat Zijn Koninkrijk kome. Je vertrouwt dat de Piloot zal vliegen.

“Werp je zorgen op Hem” staat in het Grieks niet geschreven als een gebod maar als een deelwoord dat betekent “blijf werpen”. Het is iets dat afhankelijk is van een ander gebod dat in vers zes staat: “Verneder u dan onder de krachtige hand van God.” Wanneer we ons vernederen en God volledig vertrouwen, dan verandert dat alles, inclusief wat je doet met je zorgen. Je zorgen op de Heere werpen is er een bewijs van dat je geen praktiserend atheïst bent. Het is het bewijs dat je echt gelooft dat God soeverein is en alles onder controle heeft. Geloof het en neem het ter harte. Het is zoals een vliegtuigreis. Vliegen gaat ver boven jouw vermogen. Het vliegtuig is niet in jouw hand. Dat vind je OK. Je vertrouwt een piloot die je nooit hebt ontmoet. Je denkt er geen twee keer over na om te doen wat hij vraagt. Hij roept je op om je niet vast te klampen aan je leven. Hij roept je op om van de reis te genieten. Waarom zou je dat dan niet doen met de grootste Piloot van allemaal.

God zegt: “Ik ben Diegene die voor jou zorgt. Ik ken jouw kinderen en weet wat ze nodig hebben. Ik weet waar je woont. Ik ken jouw baas. Ik ken jouw strijd met alleen zijn. Ik ken jouw ziekte. En ik zeg tegen jou: verneder jezelf.”
Misschien is je bord overvol en ben je bezorgd over vele dingen. Misschien gaat je leven meer om jezelf en om dingen tot stand brengen dan de Heere lief te hebben waarvan je zegt dat je Hem liefhebt. Misschien ben je een perfectionist en ben je meer bezorgd om je eigen falen dan dat je vertrouwt op de Piloot. Psalm 56:4: “Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.” Psalm 23:4: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”

Wanneer bezorgdheden je willen overspoelen, weersta ze

Waarom kun je al je zorgen op de Heere werpen? Dat heeft geen zin als God ergens ver weg is, te druk bezig met de planeten in goede banen te leiden. Maar Hij zorgt voor jou. In het Grieks staat er: ‘voor God is het een zorg betreffende jou’. Jij bent Zijn persoonlijke zorg!
De lezers van Petrus ware omringd door verschillende godsdiensten. De mensen in die religies deden allerlei dingen om hun goden wakker te maken, zodat ze naar hen zouden luisteren. Maar als jij Gods dierbare schat bent (lees 1 Petrus 2:9), probeer dan niet de oorzaken van je bezorgdheden weg te nemen, alsof je daartoe in staat bent. Vertrouw je op Gods beloften om je door de zorgen heen te dragen, ook al zou je in dezelfde omstandigheden en moeilijkheden blijven zitten. Jouw vrede is niet afhankelijk van jouw omstandigheden, maar van je hart. De God die zorg voor jou draagt is naar ons toegekomen in Jezus Christus. Hij is te wakker om je te laten vallen. Je bent Zijn persoonlijke continue zorg.

De gelovigen op weg naar Jeruzalem (Psalm 121) waren geneigd op hun vijanden te letten. Maar dan zeggen ze: “Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Dezelfde God die de natie Israël bewaakt, ziet ook toe op hen. Hij is hun schaduw aan hun rechterhand. Hij bewaart hen voor alle kwaad. Hij bewaart hun komen en gaan, nu en tot in eeuwigheid.
Jouw God sluimert noch slaapt. Wanneer je worstelt met bezorgdheid of ‘s nachts wakker ligt dan is God wakker. Wanneer je opstaat en de dag begint, dan is God er bij. Geloof is niet ronddwalen in het duister, het is vertrouwen in God Die leeft. Je kijkt naar Golgotha, waar Jezus Christus is gekruisigd om daarna op te staan en de Hoop van alle volken te zijn. God heeft teveel liefde in Zich en beloften gegeven om zich afzijdig te houden.

Twijfel jij aan de zorgzaamheid van God? Denk je dat God jou vergeten is en dat Hij zich niets aantrekt van jouw pijn, je verlies of eenzaamheid?
Petrus heeft een moment gehad dat hij Jezus verloochende en geen toekomst meer zag toen Jezus dood was. Denk aan zijn opgewondenheid toen Jezus verrees en aan het moment dat Jezus hem oproept het net aan de andere kant van de boot uit te gooien en Petrus de andere discipelen achterlaat om naar Jezus toe te rennen. Jezus stierf niet alleen voor zijn zonden, maar ook voor zijn mislukkingen.
Hij stierf en verrees zodat jij niet meer bezorgd hoefde te zijn over het ergste wat je in je leven kan overkomen. Blijf niet naar deze dingen staren. Werp je zorgen op Mij. Gooi je net in het water. Kom en eet met mij. Ik stierf zelfs voor de zonden van bezorgdheid. Vertrouw Mij en Ik zal je pad recht maken.

Als de duivel je je redding niet kan afnemen, zal hij eraan werken om je te trots te maken om zonder zorgen te zijn. Hij wil door trots voorkomen dat je nederig bent en je hele leven aan Jezus Christus toevertrouwt.
De omstandigheden in de wereld zullen niet wijzigen, maar moge de Heere jou veranderen en je door Zijn Geest nederig maken, zodat je niet bezorgd bent en Hij voor je mag (blijven) zorgen.