Aanbidding in de gemeente – (2) Want Hij alleen is waardig

A A A

‘U bent waardig dat wij U prijzen, en ik prijs U’. Het zijn de woorden van een lied waarin we de waardigheid van God bezingen. Hij is waardig dat wij Hem prijzen, Hij is waardig dat wij Hem eren, dat wij voor Hem buigen. Hij is waardig dat wij Hem vertrouwen, dat wij voor Hem leven. De woorden ‘Hij is waardig’ zijn snel gezongen, ze zijn gemakkelijk uit te spreken. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? In het voorliggend artikel willen we het thema ‘waardigheid in aanbidding’ behandelen. Dit artikel is het tweede van een reeks van drie artikelen: In het eerste artikel gingen we in op de aansporing en de kenmerken van aanbidding: Kom, laten wij aanbidden. In het volgende en laatste artikel van deze reeks zullen we inzoomen op de eeuwigheidswaarde van onze aanbidding: Wij prijzen U voor eeuwig.

1. Onze aanbidding die de Heere waardig is
Als we zingen ‘U bent waardig’, impliceren we dat er waarde zit in onze aanbidding. Onze aanbidding is relevant en nodig. Maar hoe kan het nu zijn dat onze lofprijs God eert? Hoe kan ons lied de Here waardig zijn? Het antwoord op die vraag ligt ten diepste in onze identiteit als discipelen van de Here Jezus. In Lukas 14:26-35 schetst Jezus onze roeping als discipelen met een opdracht: neem je kruis op en volg Mij. Haat je familie, haat je eigen leven (Luk. 14:26) zijn sterke woorden die aangeven dat we bereid moeten zijn alles wat ons dierbaar is volledig achter te laten en Hem te volgen. Zoiets doe je niet zomaar. Voor je alles achterlaat bereken je de kosten. Het is zoals wanneer je een huis of een telefoon wil kopen, je de voor- en nadelen wikt en weegt. Discipel van Jezus zijn heeft een prijs, het is niet gratis. Het is juist daarom ook waardevol, het brengt iets te weeg in je leven dat ingrijpend is. Het brengt iets te weeg dat meer waarde oplevert dan de kost die je ‘betaalt’. Die kost is het achterlaten van je hele leven. Dat is aanbidding.

De oproep om je leven achter te laten komt telkens opnieuw terug in de evangeliën. Denk maar aan de man die de akker met een parel koopt in ruil voor al zijn bezittingen. Die man was bereid alles op te geven om Jezus te volgen. De man gaf alles wat hij had en kreeg er iets van grotere waarde voor in de plaats. De Heere Jezus vraagt ons Hem lief te hebben meer dan wie ook, zodat Hij van eeuwige waarde is voor ons. Het is eigenlijk hetzelfde als wat Paulus zegt in Efeze 4:1: “Zo roep ik u, de gevangene in de Heere, op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.” Hoe kunnen wij als discipelen waardig wandelen? Het Griekse woord dat in Efeze 4:1 gebruikt wordt voor waardig, vinden we ook terug in Mattheüs 3:8: “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met uw bekering”, ofwel “Breng dan vruchten voort uw bekering waardig.” Waardig Jezus volgen is leven in overeenstemming met onze bekering. Het is leven in overeenstemming met de kracht van het evangelie. Zoals een vrucht deelt in de waarde van de boom, zo deelt ons leven niet meer in onze eigen waarde, maar in Gods waarde. Ons leven is volledig verborgen in Hem die ons gered heeft, Hij die de meest waardevolle Schat is. Als we Hem waardig wandelen, weerspiegelen we de Heere Jezus aan het kruis. We dragen Zijn beeld in ons. De waarde van ons leven is door het evangelie niet meer onszelf, we zoeken niet meer onszelf, maar God. Hem waardig wandelen is leven als een echo die de waarde van God weerspiegelt. Een echo die proclameert ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiedde’. Dat is de echo uit Gethsemane, waar de Zoon van God de waarde van Zijn Vader hoger acht dan Zijn eigen welbevinden. Hij demonstreert de kost van het evangelie, dat maakt dat je alles achterlaat en Hem volgt. Dat is aanbidding. Een hart dat gericht is op Zijn Waarde is een discipel-hart, het kan de Heere aanbidden in overeenstemming met het evangelie.

Je kan het vergelijken met een geldbriefje. Dat briefje krijgt zijn waarde door wat erop geprint is. Door de watermerken en de zilverkleurige streep kan je zeker weten dat het briefje ‘echt’ is en waarde heeft. Onze aanbidding is de Heere waardig als we Zijn beeld in ons dragen, als we doorweven zijn met de vergeving van Zijn bloed. Als we alles hebben achtergelaten om Hem te kennen, wordt Zijn Waarde onze waarde.

Een tegenvoorbeeld vinden we in de parabel van het bruiloftsfeest in Mattheüs 22, waar de genodigden niet kwamen opdagen. De tekst zegt: ‘De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard.’ De genodigden sloegen geen acht op de uitnodiging die door de dienaren van de Koning gebracht werd. Ze hadden andere bezigheden dan deel te nemen aan het Feest van de Koning. Sommigen hadden het druk met hun werk, en haatten de boodschappers van de Koning. Ze achtten Hem hun tijd en aanbidding niet waard. Hun hart was niet in overeenstemming met hun nationaliteit, ze waren niet Koningsgezind. Ze waren wel inwoners van het Koninkrijk van de Koning, maar ze hadden een opstandig hart en hun passie lag niet bij het Koninkrijk. Ze zochten Zijn Koninkrijk niet.

Laat onze aanbidding passie voor het Koninkrijk in zich dragen, vanuit een hart dat zegt ‘niet mijn wil, maar Uw wil’. Zodat Jezus verheerlijkt wordt in ons hart en in de woorden die we zingen. Want dan zijn wij de Here waardig, als we Zijn waarde proclameren en uitdragen. Dan zijn wij als vruchten die delen in de waarde van de boom, onze Hemelse Vader. Dan zijn wij dat geldbriefje waarop Zijn beeld geprint is. Onze aanbidding is Hem waardig niet omwille van onszelf, maar ondanks onszelf. Onze aanbidding is Hem waardig omwille van Zijn genade voor ons.

2. Aanbidding in onwaardigheid
Reclameslogans willen ons maar al te graag doen geloven dat we het waard zijn om verwend te worden. Alsof we het verdienen om ons goed te voelen. Als we niet oppassen verbloemen we die boodschap met christelijke woorden: God geeft ons voorspoed omdat we het waard zijn. Wij hebben recht op geluk. Het tegendeel is waar, geen enkel mens is het waard om vergeven te worden en geluk te ervaren. De Heere God heeft het volk Israël uitgekozen, niet omdat ze talrijker waren of een streepje voor hadden op andere volken (Deut. 7). Er is niemand die rechtvaardig is, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt (Rom. 3:10-11). Wij zijn behouden door genade, niet uit werken of afkomst, opdat niemand zou roemen (naar Efez. 2:8).

Genade zou geen genade zijn als er iets in ons was dat genade zou verdienen. Het is het besef van onze eigen onwaardigheid die ons doet thuiskomen bij een genadig God. Als we Hem volgen, dan roepen we ‘Wij hebben slechts gedaan wat we moesten doen, we zijn onnutte slaven’ (Luk. 17:10). Onnutte slaven zijn ondergeschikte dienaren. Slaven doen wat hun meester vraagt, ze volgen. De hoofdman in Kapernaüm had zelf vele slaven en toch zei hij tegen Jezus ‘ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen’. Wandelen overeenkomstig onze bekering is beseffen dat we een Meester hebben die boven ons staat, Iemand wiens tijd we niet zomaar vragen, Iemand waarvan we niet waardig zijn dat Hij onder ons dak komt. En toch is Hij gekomen. Toch heeft Hij ons gekocht en betaald met Zijn bloed. Er is dan ook geen enkele reden waarom de uitwerking van de genade een roze wolk zou zijn waar we altijd comfortabel zijn. Als slaven van de Allerhoogste gaan we soms een modderig parcours, soms gaan we door het slijk. Dat slijk is de vruchtbare bodem waar Gods Woord wortel vindt en de Heilige Geest wasdom geeft tot Zijn vruchten: liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zo verbindt Hij Zijn karakter aan onze identiteit, wij worden Zijn beeld. Wij worden mensen die zichzelf vernederen tot de dood. De vruchten van onze vernedering verheerlijken Hem. De vruchten verkondigen Zijn trouw en goedheid, midden in de moeite, midden in de vreugde. Zijn Naam wordt verheerlijkt als we onszelf verloochenen en vernederen. Dat is aanbidding.

Het besef dat we zelf ons eigen geluk niet hoeven te bewerken geeft een nieuw perspectief. We zijn als mens niet gemaakt om de bron en vervulling van onze eigen ziel te verzorgen. We zijn gemaakt om Zijn waarde te weerspiegelen, doorheen onze eigen onwaardigheid, nederigheid en gebrokenheid, vaak in veel moeite. Geloof dat wegkijkt van het eigen ‘ik’ krijgt zijn eigenvervulling aan het kruis. We mogen Zijn troon naderen, in nederigheid en vrijmoedigheid. In onze onwaardigheid worden we waardig geacht. In Hem, door Hem en tot Zijn eer!

3. Want Hij alleen is waardig
Het is van uiterst belang dat we mekaar aansporen om Hem in de gemeente te aanbidden met een nederige hartsgesteldheid. Beseffen dat we zelf niets kunnen brengen, maar dat alles wat we brengen Zijn genade en Zijn waarde is, maakt dat we niet onszelf zoeken. We mogen gericht zijn op het dienen van de gemeente, de bruid van Christus. Of we nu muziek spelen of niet, we zijn deel van het aanbiddingsteam, en dat team is de hele gemeente. Ons leven als gemeente, is waardig door Hem, onwaardig in onszelf.

In het volgende artikel gaan we in op de eeuwigheidswaarde van onze aanbidding. Onze aanbidding is immers gericht op wat er ooit komen gaat: er komt een nieuwe aarde en de Here God zal eindelijk in alle harten regeren. Wat de zondeval vernietigd heeft zal terug hersteld worden. In het boek Openbaring is er voor ons opgeschreven wat er zal gebeuren op het einde van de tijd. Deze langdurige vrede, en het binden van het macht van de zonde is maar aan Eén Persoon gegeven. Hij is de enige die het einde van de tijden kan ontsluiten. De reden daarvoor is dat Hij geslacht is, en dat Hij ons gekocht heeft met Zijn bloed. Hij heeft de prijs betaald, en ontvangt zo de waardigheid. Hoe wordt het evangelie mooi zichtbaar in Zijn wezen. In Hem zijn wij ook waardig geworden, omdat ons leven Zijn waarde weerspiegelt. En wij weerspiegelen Zijn waarde niet alleen nu, maar we doen dat tot in alle eeuwigheid! Hij maakt ons tot koningen en priesters voor altijd. We zullen vrijgekochte, verlosten, herrezen mensen zijn, levend om Jezus zelf te verheerlijken.

Dat is een vreugdelied waard! Dit is het lied uit Openbaring 5: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. Het Lam, dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid. Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer en heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”

Eindnoot
Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van Johan Piper, Are you worthy of Jesus?